Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Zarządzenie Nr  79/2022 Starosty Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr  79/2022 Starosty Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr   79 /2022

Starosty Puławskiego

z dnia  6   października 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1304 o pow. 0,0318 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00079724/0, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres do 3 lat.
  2. Wykaz nieruchomości, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 ust.1 Zarządzenia wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19,  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta Puławy. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

    Starosta Puławski

       Danuta Smaga

Załącznik do Zarządzenia Nr  79/2022

Starosty Puławskiego z dnia  6  października 2022 r.

ZN.6845.85.2022.MOL

Wykaz

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania
 w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

  Adres nieruchomości  Gmina Miasto Puławy, obręb Włostowice
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków  Gmina Miasto Puławy, obręb Włostowice, nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 1304 o pow. 0,0318 ha, położona na terenie Gminy Puławy, stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy
w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00079724/0.  
Opis nieruchomości  Nieruchomość rolna oznaczone numerem ewidencyjnym 1304 o pow. 0,0318 ha, położone na terenie Gminy Miasto Puławy, obręb Włostowice, stanowiąca własność Skarbu Państwa.  
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania    Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Włostowice B” w Puławach, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/152/04 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2004 r.; ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 90, poz. 1511 z dnia 26 maja 2004 r., stwierdza się, że część działki nr 1304 obręb Włostowice w Puławach, położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolem „049 KD, X” z przeznaczeniem pod ciąg pieszo – jezdny.   Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Powiśle”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/259/16 Rady Miasta Puławy z dnia 27 października 2016 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 5158 z dnia 9 grudnia 2016 r., stwierdza się, że pozostała część działki nr 1304 obręb Włostowice, położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolem „16 R/ZD” z przeznaczeniem pod: tereny rolnicze,tereny ogródków działkowych. Zakazuje się lokalizacji zabudowy kubaturowej z wyłączeniem altan służących do przechowywania narzędzi, plonów oraz odpoczynku użytkowników o powierzchni rzutu do 25 m, wysokości do 4 m oraz spadku połaci dachowych do 250.
Termin zagospodarowania nieruchomości  Nieruchomość przeznaczona  do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres do 3 lat.
Cena nieruchomościNie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy  Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy wynosi 100 zł netto, płatna w terminie do 15-tego listopada każdego roku.   Wysokość rocznego czynsz dzierżawy podlega zwolnieniu od podatku od towarów
i usług na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2020 r., poz. 1983 z późn. zm.)
  Czynsz nie obejmuje opłat publicznoprawnych wynikających z korzystania
z  przedmiotowych nieruchomości.
Terminy wnoszenia opłat  Do 15-tego listopada każdego roku.   Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania opłat publiczno-prawnych wynikających z korzystania z nieruchomości.  
Termin aktualizacji opłatZa rok 2022 czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie. Czynsz będzie waloryzowany corocznie, począwszy od dnia 1 kwietnia 2023 roku według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Waloryzacja czynszu obejmuje aktualizowanie jego wysokości za cały rok bieżący.
Informacja
o przeznaczeniu
Zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dzierżawcą w trybie przetargowym.  Dzierżawca nieruchomości wyłoniony zostanie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomościNie dotyczy

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj.  od  dnia   6  października 2022 r. do dnia 27 października 2022 r.)

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.