Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
ZARZĄDZENIE Nr 80/2022

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE Nr 80/2022

ZARZĄDZENIE Nr 80/2022

Wójta Gminy Przywidz

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Pomlewo

na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 13 ust.1, art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.), oraz Uchwały Nr XIII/88/2016 Rady Gminy Przywidz z dnia 9 marca 2016 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie Zarządzenia w BIP, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przywidzu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Lp.Nr działki, położenie, obręb ewidencyjnyPowierzchnia [ha]Nr Księgi WieczystejForma oddaniaCena nieruchomości brutto
1.59/1 Pomlewo; Pomlewo0,3543GD1G/00046291/3Przetarg ustny nieograniczony881 000,00 zł

OPIS NIERUCHOMOŚCI

  1. Oznaczenie w ewidencji gruntów
Województwopomorskie
Powiatgdański
Jednostka ewidencyjnaPrzywidz
Obręb ewidencyjny0013, Pomlewo
Nr działki59/1
Adres lub położeniePomlewo
Powierzchnia (ha)0,3543
Użytek lub klasaRodzajRIVb PsVI N
Pow. (ha)0,2383 0,0684 0,0476
Księga Wieczysta NrGD1G/00046291/3
Własność1/1 Gmina Przywidz

  1. Oznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Nr nieruchomościOpis
59/1Nieruchomość położona jest na terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomlewo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz, uchwalonego Uchwałą Nr VII/48/2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 24 kwietnia 2019 roku i znajduje się w obszarze strefy funkcyjnej 1.P/U – teren zabudowy produkcyjnej i usługowej. Na terenie ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi wojewódzkiej 221 ul. Gdańskiej, od drogi stanowiącej własność Gminy Przywidz- ul. Wiejskiej i użytku gruntowego N. Południowo-zachodnia część działki jest wyłączona z zabudowy z uwagi na występujący tam staw oraz tereny podmokłe. W południowo – zachodnim fragmencie działki ustalono lokalizację zieleni izolacyjnej.
  1. Stan techniczno – użytkowy
Nr59/1
Obszar3543 m2
Kształtczworokąt
Rzeźba terenuPłaska
OgrodzenieBrak
Dojazd
Drogą stanowiącą własność Gminy Przywidz – ul. Wiejska do drogi wojewódzkiej nr 221
Sąsiedztwo
Zabudowa produkcyjno-usługowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolne tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej

Nieruchomość 59/1 posiada przyłącza:
WodociągoweNie – sieć wodociągowa w ul. Wiejskiej
KanalizacyjneNie – sieć kanalizacyjna w ul. Wiejskiej
EnergetyczneNie
GazoweNie
  1. Stan zagospodarowania

Działka nieogrodzona, o płaskim ukształtowaniu terenu, porośnięta trawą oraz krzewami.
W południowo-zachodniej części działki znajduje się nieużytek – staw oraz teren podmokły. Obszar ten, z uwagi na staw, podmokłości oraz sąsiedztwo drogi wojewódzkiej został wyłączony z możliwości zabudowy.

§ 2. Określa się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 na 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń pod pozycją nr ….

Urzędu Gminy Przywidz w okresie:

od 15.11.2022 r. do 06.12.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA