Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Zarządzenie nr 80/2022 Wójta Gminy Janowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 80/2022 Wójta Gminy Janowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 80/2022

Wójta Gminy Janowiec

z dnia 30.12.2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem, o którym mowa w § 1 należy zamieścić do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec, a także na stronie internetowej urzędu.  
  2. Informację o zamieszczeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam inspektorowi ds. planowania przestrzennego i inwestycji.  

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Waldemar Słowik

Sekretarz Gminy

Załącznik do Zarządzenia

Nr 80/2022 Wójta Gminy Janowiec

z dnia 30.12.2022 r.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Adres       Nieruchomości  Gmina Janowiec, obręb miejscowości Oblasy  
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:    Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków  nr 958/1 o pow. 0,1633 ha, położona w obrębie miejscowości Oblasy, Gminie Janowiec, stanowiąca własność Gminy Janowiec, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr  LU1P/00118722/2  
Opis nieruchomości  Do oddania w dzierżawę przeznaczona jest część ww. nieruchomości o pow. 10 m2  – grunt, na którym znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej i zbiornik bezodpływowy na ścieki z nieruchomości sąsiedniej, na okres do 3 lat  
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania      Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowiec zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/213/02 Rady Gminy Janowiec z dnia 9 października 2002 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec (Dz. Urz. Woj. Lubel. z dnia 30.11.2002 r. Nr 151, poz. 3476 z późn. zm.) nieruchomość ozn. nr 958/1 położona w miejscowości Oblasy znajduje się  częściowo w terenach usług komercyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 4aUC oraz częściowo w terenach usług publicznych oznaczonych na rysunku symbolem 4UP. Na terenie Gminy Janowiec nie wyznaczono obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021, poz. 485 z późn. zm.)  
  Termin zagospodarowania nieruchomości    Nie dotyczy  
Cena nieruchomości  Nie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  Nie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy  Roczny czynsz dzierżawny w wysokości 121,95 zł netto (słownie: sto dwadzieścia jeden złotych 95/100), powiększony o należny podatek VAT
Terminy wnoszenia opłat  Roczny czynsz dzierżawny będzie płatny jednorazowo w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, przelewem na konto Wydzierżawiającego, po otrzymaniu faktury VAT od Wydzierżawiającego. Czynsz za niepełny rok liczony będzie proporcjonalnie, przyjmując że jeden rok liczy 365 dni  
Zasady aktualizacji opłat  Brak
  Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie    Przeznaczenie do oddania w dzierżawę części nieruchomości, na okres do 3 lat
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości    Nie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 30.12.2022 r. do dnia 20.01.2023 r.

Waldemar Słowik

Sekretarz Gminy

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.