Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Zarządzenie Nr 81 /2023

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 81 /2023

Zarządzenie Nr 81 /2023

Starosty Puławskiego

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz gminy Miasto Puławy

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb 0003 – Wólka Profecka, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 933/2 o pow. 0,0477 ha, 936/1 o pow. 0,0061 ha, 938/3 o pow. 0,0013 ha i 940/1 o pow. 0,0072 ha dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00007695/2, przeznaczonej do darowizny na rzecz gminy Miasto Puławy.
  2. Wykaz nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

  1. Wykaz, o których mowa w § 1 ust.1 Zarządzenia wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie internetowej oraz
    w siedzibie Urzędu Miasta Puławy. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 81 /2023

Starosty Puławskiego z dnia 26 września 2023 r.

ZN.6840.2.4.2022.DL

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do darowizny na rzecz gminy Miasto Puławy


Adres nieruchomości
Puławy, obręb Wólka Profecka
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynkówOznaczenie wg księgi wieczystej LU1P/00007695/2 Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych.: Dział I: Położenie: województwo lubelskie, powiat puławski, gmin Puławy-Miasto, obręb Wólka Profecka. Dział II: Własność: Skarb Państwa
Oznaczenie według rejestru ewidencji gruntów: działki gruntu nr 933/2 o pow. 0,0477 ha, 936/1 o pow. 0,0061 ha, 938/3 o pow. 0,0013 ha i 940/1 o pow. 0,0072 ha jednostka ewidencyjna Puławy, obręb 0003 Wólka Profecka, opis użytków gruntowych: Ba
Opis nieruchomościNieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 0,0623 ha znajduje się w liniach rozgraniczających pasa drogi ulicy Dęblińskiej w Puławach.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowaniaNa podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Dęblińska I”, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/332/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2347 z dnia 16 maja 2017 roku, stwierdza się, że: – działki oznaczone nr 936/1, 938/3, 940/1 oraz część działki nr 933/2 przy ulicy Dęblińskiej w Puławach położone są granicach terenu oznaczonego symbolem „5KDG” z przeznaczeniem pod tereny dróg – ulica klasy głównej. Pozostała część działki 933/2 przy ulicy Dęblińskiej w Puławach, na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy, jednostka bilansowa B i C, zatwierdzonego uchwałą nr XV/142/2007 Rady Miasta Puławy z dnia 29 listopada 2007r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 28 poz. 921 z dnia 26 lutego 2008r., oraz zmiany ww. planu zatwierdzonej Uchwałą nr XVI/174/11 Rady Miasta Puławy z dnia 22 grudnia 2011 r., ogłoszoną w Dz. urz. Woj. Lub. poz. 1088 z dnia 2 marca 2012 r., położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolem „B1.KDG” z przeznaczeniem pod ulicę główną/wojewódzką nr 801 (w ciągu ulicy Dęblińska – Piaskowa – Czartoryskich).
Termin zagospodarowania nieruchomości
Wojewoda Lubelski w Zarządzeniu nr 278 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie udzielania zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy Miasto Puławy zawarł zastrzeżenia: w przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel, na który została darowana w terminie 3 lat od daty zawarcia umowy darowizny lub zaprzestania wykorzystywania nieruchomości na ten cel, darowizna podlega odwołaniu, w sytuacji odwołania darowizny obdarowany nie będzie dochodził roszczeń wobec Skarbu Państwa z tytułu nakładów poniesionych na nieruchomość opinaną powyżej. I obdarowany w umowie darowizny zrzeknie się roszczeń z tego tytułu.
Cena nieruchomości
Nie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy

Nie dotyczy
Terminy wnoszenia opłatNie dotyczy
Termin aktualizacji opłatNie dotyczy
Informacja
o przeznaczeniu
Nie dotyczy
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), termin upływa z dniem 7 listopada 2023 r.

Informacje dodatkowe:

  1. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.
  2. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty wieczysto księgowe.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 26 września 2023 r. do dnia 17 października 2023 r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy