Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5712
/
/
Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Janowiec oraz wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 18 miesięcy na rzecz dotychczasowego najemcy, w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Janowiec oraz wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 18 miesięcy na rzecz dotychczasowego najemcy, w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 9/2023

Wójta Gminy Janowiec

z dnia 21 lutego 2023 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 18 miesięcy na rzecz dotychczasowego najemcy, w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 18 miesięcy na rzecz dotychczasowego najemcy, w trybie bezprzetargowym.
  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem, o którym mowa w § 1 ust. 2 należy zamieścić do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec, a także na stronie internetowej urzędu.  
  2. Informację o zamieszczeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam inspektorowi ds. planowania przestrzennego i inwestycji.  

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. Wójta

      Waldemar Słowik

          Sekretarz Gminy

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2023

Wójta Gminy Janowiec z dnia 21.02.2023 r.

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 18 miesięcy na rzecz dotychczasowego najemcy, w trybie bezprzetargowym

  Adres nieruchomości    Gmina Janowiec, Obręb miejscowości Janowiec.  
  Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości    Nieruchomość oznaczona nr ewid. 52/2 o pow. 2,3198 ha, położona w miejscowości Janowiec, Gminie Janowiec, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  LU1P/00052354/0, zabudowana budynkami Zespołu Szkół w Janowcu.    
  Opis nieruchomości  Do oddania w najem przeznaczona zostaje powierzchnia korytarza na parterze budynku Zespołu Szkół w Janowcu z siedzibą przy ul. Osiedle Szkolne 5B w celu ustawienia automatu ze środkami spożywczymi dla potrzeb uczniów (1m2 powierzchni).  
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania      Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowiec zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/213/02 Rady Gminy Janowiec z dnia 9 października 2002 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec (Dz. Urz. Woj. Lubel. z dnia 30.11.2002 r. Nr 151, poz. 3476 z późn. zm.) nieruchomość ozn. nr 52/2 położona w miejscowości Janowiec znajduje się w terenach usług publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolem 17UP. Ww. nieruchomość nie jest objęta planem rewitalizacji.  
  Termin zagospodarowania nieruchomości    Nie dotyczy.  
  Cena nieruchomości    Nie dotyczy.
  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego    Nie dotyczy.
  Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy    Miesięczny czynsz najmu w wysokości 40,99 zł netto, powiększony o należny podatek VAT.  
  Terminy wnoszenia opłat    Czynsz najmu płatny miesięcznie w terminie do ostatniego dnia miesiąca. Czynsz za niepełny miesiąc liczony będzie proporcjonalnie do okresu trwania najmu, przyjmując że jeden miesiąc liczy 30 dni.  
  Zasady aktualizacji opłat    Czynsz najmu będzie aktualizowany stawką inflacji, począwszy od dnia 01.01.2024 r.
  Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie    Do oddania w najem przeznaczona zostaje powierzchnia korytarza na parterze budynku Zespołu Szkół w Janowcu z siedzibą przy ul. Osiedle Szkolne 5B w celu ustawienia automatu ze środkami spożywczymi dla potrzeb uczniów (1m2 powierzchni), na okres do 18 miesięcy na rzecz dotychczasowego najemcy, w trybie bezprzetargowym.  
  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości    Nie dotyczy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 21.02.2023 r. do dnia 14.03.2023 r.

Z up. Wójta

       Waldemar Słowik

         Sekretarz Gminy

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

W Y K A Z

W Y K A Z

OGŁOSZENIE O IV PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO