Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE
titleName

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

 

Burmistrz  Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej część działki, o pow. 160 m²,  ozn. geod. nr 567/1 i 567/2, KW GD2W/00032627/8, zaznaczonej na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia:

 1. okres dzierżawy – dwadzieścia lat od dnia wydania nieruchomości,
 2. cel dzierżawy – budowa budynku i prowadzenie w nim działalności gastronomicznej, architektura budynku musi być zgodną z projektem koncepcyjnym budynku usługowego o funkcji gastronomii oraz decyzją o warunkach zabudowy, określonymi przez burmistrza Helu,
 3. Dzierżawca zobowiązany będzie do opracowania projektu budowlanego budynku                             i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, projekt winien zostać uzgodniony                                       z Wydzierżawiającym,
 4. cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres trwania dzierżawy 4.000.000,00  zł (słownie: cztery miliony złotych, 20 x 200.000,00 zł za jeden rok),
 5. do ceny uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT,
 6. czynsz dzierżawny płatny będzie w ratach rocznych, płatnych do 31 stycznia każdego roku, począwszy od  miesiąca wydania nieruchomości, w wysokości 1/20 kwoty  uzyskanej w postępowaniu przetargowym. Wadium, z dniem podpisania umowy, zostanie zaliczone na poczet pierwszej płatności rocznej za rok 2020,
 1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200.000 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych) najpóźniej do dnia 25 października 2019 roku (data wpływu środków na rachunek bankowy) na rachunek Urzędu Miasta Helu w Banku Pekao S.A., na konto 08 1240 54001111 0000 4915 7062, a potwierdzoną kopię polecenia przelewu należy dostarczyć do pokoju nr 209 Urzędu Miasta, najpóźniej  w dniu przetargu do godz. 9.00.
 2. wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygrał
 3. przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50 (sala konferencyjna na parterze budynku). )
 4. umowa dzierżawy podpisana zostanie w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o terminie podpisania umowy zwycięzca przetargu zostanie powiadomiony pisemnie. Uchylenie się od zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz Gminy Miejskiej Hel i unieważnienie przetargu,
 5. wydanie nieruchomości nastąpi z dniem 1 stycznia 2020 r.;
 6. Dzierżawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie wartości nakładów poniesionych na wybudowaniu budynku oraz jego wyposażenia – celem zabezpieczenie płatności czynszu dzierżawnego określonego                        w pkt. 4,
 7. Ustala się termin na wybudowanie budynku do 31 grudnia 2021 roku. Z tym zastrzeżeniem, że prace budowalne można rozpocząć po 15 września 2020 roku, po zakończeniu sezonu letniego.
 8. W okresie do rozpoczęcia inwestycji dzierżawca będzie mógł wykorzystywać teren dzierżawiony na działalność gastronomiczną w obiektach tymczasowych. W sytuacji nie prowadzenia działalności gospodarczej jak wyżej, Dzierżawca będzie zobowiązany do ogrodzenia terenu dzierżawy w sposób zaakceptowany przez Wydzierżawiającego.
 9. Gmina przewiduje możliwość korzystania z dodatkowego terenu bulwaru na usytuowanie ogródka gastronomicznego, będącego integralną częścią restauracji, którego warunki dzierżawy (wielkość trenu, cena oraz aranżacja wyglądu) będą każdorazowo ustalane w odrębnej umowie .
 10. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca ma obowiązek przywrócenia terenu do stanu poprzedniego, chyba że Wydzierżawiający wyrazi zgodę na bezpłatne przejęcie nakładów.

Ponadto dzierżawca zobowiązany będzie do:

 1. uzgodnienia z właściwymi zarządcami sieci i wykonania we własnym zakresie przyłączy mediów niezbędnych do prowadzenia powyższej działalności gospodarczej,
 2. utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie,
 3. zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

Decyzja o warunkach zabudowy

Projekt Koncepcyjny Budynku Usługowego o Funkcji Gastronomii cz2

Projekt Koncepcyjny Budynku Usługowego o Funkcji Gastronomii

zalacznik do decyzji

Hel, dn. 02.10.2019 r.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Hel

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Październik, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Hel

ID Ogłoszenia:

12825