Wyszukiwarka:
Wójt Gminy Przywidz, ogłasza
titleName

Wójt Gminy Przywidz, ogłasza

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. l, art.38, art. 39 ust. 1, art. 40 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.09.2015 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014 r., poz.1490) – WÓJT GMINY PRZYWIDZ OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz.

 

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

 

uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 06.08.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujący działki:

 

 

Lp.

 

Nr ew. działki

 

Powierzchnia

 

Miejscowość

 

  Nr

    KW

Cena wywoławcza brutto  

 

Wadium

 

 

Minimalna wysokość postąpienia

 

m2 zł. zł. zł.
1. 76/8 1 262 NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA GD1G/00234122/3 46 000,00 4 600,00 460,00
2. 76/10 1 595 57 000,00 5 700,00 570,00

 

I . OPIS NIERUCHOMOŚCI

  1. Oznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego / Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położone są na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/283/09 Rady Gminy Przywidz z dnia 12 listopada 2009 roku oznaczonym jako:

23-MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej.

  1. Stan techniczno – użytkowy:

A. Działka 

Nr 76/8
Obszar 1 262 m2
Kształt Regularny o kształcie czworokąta
Rzeźba terenu Płaska
Ogrodzenie Brak
Dojazd

 

Działka posiada dostęp do publicznej drogi gminnej ul. Szczęśliwej, dz. nr 69
Nawierzchnia drogi publicznej Nieutwardzona
Sąsiedztwo

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolne tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną, sklep spożywczy w odległości około 400 metrów, kościół Rzymsko-Katolicki około 750 metrów, szkoła podstawowa około 250 metrów, przystanek PKS około 400 metrów.

 

Nr 76/10
Obszar 1 595 m2
Kształt Regularny o kształcie czworokąta
Rzeźba terenu Płaska
Ogrodzenie Brak
Dojazd

 

Działka posiada dostęp do publicznej drogi gminnej ul. Szczęśliwej, dz. nr 69
Nawierzchnia drogi publicznej Nieutwardzona
Sąsiedztwo

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolne tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną, sklep spożywczy w odległości około 400 metrów, kościół Rzymsko-Katolicki około 750 metrów, szkoła podstawowa około 250 metrów, przystanek PKS około 400 metrów.

B. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej

 

Nieruchomość 76/8 posiada przyłącza:
Wodociągowe Nie (na działce sąsiedniej przy granicy drogi)
Kanalizacyjne Nie
Energetyczne Nie
Gazowe Nie

 

Nieruchomość 76/10 posiada przyłącza:
Wodociągowe Nie (na działce sąsiedniej przy granicy drogi)
Kanalizacyjne Nie
Energetyczne Nie
Gazowe Nie

C. Stan zagospodarowania

 

76/8  

Działka nieogrodzona, porośnięta trawą.

 

76/10  

Działka nieogrodzona, porośnięta trawą i krzewami.

 

II. Działki nie są obciążone i są wolne od praw osób trzecich.

III. Cena wywoławcza działek zawiera podatek VAT w wysokości 23 % .
Przetarg na ww. działki odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przywidzu, w kolejności podanej jak niżej, w dniu:

Data przetargu Godzina przetargu Nr działki Położenie Data wpłaty wadium
10.09.2019 r. 1100 76/8 NOWA WIEŚ PRZYWIDZ

KA

05.09.2019 r.
1130 76/10

 

 

 

 

IV. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie
wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
Wadium należy wnieś w pieniądzu w wysokościach i terminie podanym w tabeli powyżej „Data wpływu wadium” dla danej działki.
Konto Urzędu Gminy Przywidz nr 65833500030112371220000002 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański.

V. Uczestnicy przed otwarciem przetargu okazują: dowód tożsamości, oświadczenie małżonka wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości, dowód wniesienia wadium; ponadto osoby biorące udział w przetargu winny posiadać kopię dowodu osobistego współmałżonka, nr PESEL obojga małżonków – celem spisania danych niezbędnych do zawarcia Aktu Notarialnego w przypadku wygrania przetargu.

Osoby prawne: wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie do udziału w przetargu.

VI. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną w przetargu cenę ( po
uwzględnieniu wadium) w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia (pisemnie bądź informacji telefonicznej) o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.

VII. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca działki.

VIII. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

IX. W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy może odwołać ww. przetargi, o czym
poinformuje publicznie.

X. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

XI. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania
zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 z późn. zm.).

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został również umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz www.przywidz.pl

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058/ 682 59 92,682 59 93 lub w pokoju nr 15,16 (II piętro) Urzędu Gminy w Przywidzu

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nowa Wieś Przywidzka

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Przywidz

ID Ogłoszenia:

12288