Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat objęty Zarządzeniem Nr 368/22 Burmistrza Knyszyna z dnia 27 stycznia 2022 r

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat objęty Zarządzeniem Nr 368/22 Burmistrza Knyszyna z dnia 27 stycznia 2022 r

Knyszyn, 27 stycznia 2022 r.

Gk.6845.5.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899 t.j., Dz. U. 2021 poz. 815) zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2022 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (parter urzędu) wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat objęty Zarządzeniem Nr 368/22 Burmistrza Knyszyna z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat.

Zarządzenie nr 368/22

Burmistrza Knyszyna

z dnia 27 stycznia 2022 r.

 • zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat

§ 1. Przeznacza się do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Knyszyn, położoną w Ogrodnikach, gmina Knyszyn – zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym (www.infopublikator.pl), na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 368/22

Burmistrza Knyszyna

z dnia 27 stycznia 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY KNYSZYN

PRZEZNACZONYCH DO ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY NA OKRES 3 LAT

 1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

Nr geodezyjny 216o powierzchni 0,3000 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako R – grunty orne. Obręb ewidencyjny 0010 Ogrodniki, gmina Knyszyn. Księga wieczysta Nr BI1B/00208934/2 (Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok IX Wydział Ksiąg Wieczystych).

Nr geodezyjny 217o powierzchni 0,1000 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe. Obręb ewidencyjny 0010 Ogrodniki, gmina Knyszyn. Księga wieczysta Nr BI1B/00208934/2 (Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok IX Wydział Ksiąg Wieczystych).

 • Opis nieruchomości:

Działki nr 216 i 217 położone są nieopodal wsi Ogrodniki w zwartym kompleksie rolniczym.

 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Knyszyn stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. W przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku studium lub decyzji uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości. Zgodnie z przewidywaniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Knyszyn są to „obszary gruntów ornych pozostałych klas bonitacyjnych, pozostające w użytkowaniu rolniczym, nadające się do zainwestowania”.

 • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie jest wymagany
 • Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 • Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: opłata za dzierżawę 160 zł rocznie
 • Termin wnoszenia opłat: do 31 marca każdego roku kalendarzowego
 • Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
 • Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na okres 3 lat od dnia 11 lutego 2022 r.
 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2: nie dotyczy

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponad to informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym, na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl.

Knyszyn, 27 stycznia 2022 r.

Burmistrz Knyszyna

Jarosław Antoni Chmielewski

Szczegółowe informacje:

REFERAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY (pok. nr 10)

Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39.

Tel. 85 727 99 83, fax.: 85 727 99 70

e-mail: nieruchomosci@knyszyn.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO