Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Wierzbica

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 t.j.)

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Rudzie Wielkiej, stanowiącej własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00029347/8:

Działka nr 613 pow. 0,9800 ha

cena wywoławcza 84.000,00 zł + VAT 23% wysokość wadium 8.400,00 zł

Przedmiotem sprzedaży jest działka ujęta w wykazie nieruchomości, który zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Wierzbicy w dniach 25.10.2022r. do 14.11.2022r.

Dla jednostki planistycznej, na której położona jest część nieruchomości są wyznaczone następujące tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi:

– projektowany odcinek drogi gminnej Błędów-Ruda Wielka, stanowiący dojazd do istniejącej zabudowy, na parametrach drogi klasy dojazdowej, szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 (KD-D.1).

– tereny zabudowy mieszkaniowej, wielofunkcyjnej (4.MM).

Dla pozostałej części działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 19.05.2023 r.
  Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone
  w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po zakończeniu przetargu.
 2. Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o:

– zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 1. Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
 2. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka
  o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 3. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika również przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Złożenie pisemnego oświadczenia, że nabywcy znane jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wierzbica.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu.

Przetarg odbędzie się 23.05.2023 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 22,
tel. 48 6183638, w godzinach urzędowania.

Wierzbica 2023-04-14

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18