Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

92/2023

z dnia

02.04.2023

Ogłoszeń w bazie:

2602
/
/
Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, (zabudowanej budynkiem gospodarczym), stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 1804/1 o powierzchni 616 m2, położonej w Łapach przy ul. Wąskiej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, (zabudowanej budynkiem gospodarczym), stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 1804/1 o powierzchni 616 m2, położonej w Łapach przy ul. Wąskiej

BURMISTRZ ŁAP

ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości, (zabudowanej budynkiem gospodarczym), stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 1804/1 o powierzchni 616 m2, położonej w Łapach przy ul. Wąskiej (obręb Łapy I). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr BI1B/00282024/2. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod mieszkaniową, jednorodzinną z możliwością lokalizacji usług.  Szczegółowe warunki zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z 30 grudnia 2003 r.

Cena wywoławcza – 90 000 zł

Wadium – 9 000 zł

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – 23%.

Przetarg odbędzie się 08 lipca 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie

Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach
przy ul. gen. W. Sikorskiego 22A.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 5 lipca 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym przez Burmistrza Łap, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałą cześć oferowanej ceny za nieruchomość Nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia
o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, tel. 85 715 22 51  w. 302 i 303.

Łapy, 08.06.2022 r.                                      

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Informacja o wywieszeniu wykazu użyczenia lokalu użytkowego należącego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuję, że wywieszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w Czerwionce-Leszczynach obr. Czuchów, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego.

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości