Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza 2 ustne przetargi nieograniczone na zagospodarowanie w formie dzierżawy z przeznaczeniem na cel rekreacyjny, dwóch części nieruchomości Gminy Cieszyn z brakiem możliwości zabudowy trwale związanej z gruntem

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza 2 ustne przetargi nieograniczone na zagospodarowanie w formie dzierżawy z przeznaczeniem na cel rekreacyjny, dwóch części nieruchomości Gminy Cieszyn z brakiem możliwości zabudowy trwale związanej z gruntem

DZIERŻAWA

CEL REKREACYJNY

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza 2 ustne przetargi nieograniczone na zagospodarowanie w formie dzierżawy z przeznaczeniem na cel rekreacyjny, dwóch części nieruchomości Gminy Cieszyn z brakiem możliwości zabudowy trwale związanej z gruntem.

Położenie nieruchomości: Cieszyn, ul. Działkowa

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1/5 obr. 16

Powierzchnie gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze przetargów:

  1. grunt nr 4 o powierzchni 307 m2,
  2. grunt nr 5 o powierzchni 340 m2.

Części przeznaczone do dzierżawy zaznaczone zostały na poniższym obrazku nr 4 i 5:

Okres dzierżawy: czas nieoznaczony

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Cieszyna nieruchomość znajduje się w obszarze 43MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 3ZL – tereny lasów, 17KD-L oraz 16KD-L – tereny projektowanych i planowanych do rozbudowy dróg gminnych klasy lokalnej, 2ZD – tereny rodzinnych ogródków działkowych.

Z uwagi na przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego większości przedmiotowego obszaru pod projektowaną drogę, na dzierżawionych gruntach nie można wznosić budynków i budowli trwale związanych z gruntem, a w przypadku rozwiązania umów dzierżawy wszelkie nakłady, ulepszenia przedmiotu dzierżawy i nasadzenia, o ile nie ma możliwości ich zabrania przez dzierżawcę, nie podlegają zwrotowi. Gmina Cieszyn w wieloletniej prognozie finansowej nie planuje na najbliższe lata budowy drogi. 

Przetargi odbędą się 30 sierpnia 2023 r.  w sali nr 205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (II piętro). Godziny poszczególnych przetargów na dzierżawę dwóch części działki:

  1. na grunt nr 4 o powierzchni 307 m2 przetarg odbędzie się o godzinie 1000,
  2. na grunt nr 5 o powierzchni 340 m2 przetarg odbędzie się o godzinie 1015.

Stawka wyjściowa przyjęta do przetargów wynosi 0,64 zł/m2. Stawka ta będzie stanowić podstawę do określenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego, płatnego do 31 marca każdego roku.  Czynsz dzierżawny podlegać będzie rocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Termin waloryzacji przenosi się na kolejny rok w przypadku, gdy podwyżka czynszu nie przekracza 15,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług uzyskana w przetargu stawka czynszu zostanie zwiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT (aktualnie 23 %).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł. Wadium należy wnieść przelewem na konto bankowe bądź wpłatą gotówkową na konto bankowe do dnia 28 sierpnia 2023 r. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Wpłata 1 wadium oznacza chęć przystąpienia do 1 przetargu. W tytule wpłaty należy podać do którego przetargu zgłasza się chęć przystąpienia np. „Wadium do przetargu na grunt nr 4”.

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Bliższych informacji w tej sprawie można zasięgnąć pod numerem telefonu 33 4794 231 lub 33 4794 230.

Cieszyn, dnia 9 sierpnia 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.