Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce

PRZETARG

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Uszkowcach
gmina Oleszyce, opisane w poniższej tabeli

Opis nierichomości:

Działka nr 509/2

Od strony zachodniej i południowej graniczy z terenem drogi publicznej, od strony północnej
i wschodniej z terenami niezabudowanymi.

W pobliżu występuje zabudowa jednorodzinna z budynkami gospodarczymi. Nieruchomość posiada w większości regularny kształt. Teren jest równinny z lekkim spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Posiada połączenie z drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej, przez nieruchomość przebiega ciek wodny z kierunku wschodniego do zachodniego( teren jest częściowo podmokły). Cześć nieruchomości porośnięta drzewostanem wielogatunkowym (głównie olcha, osika i dąb) Wzdłuż północno-zachodniej granicy teren jest zainwestowany infrastruktura techniczną doziemna (gaz, teletechniczny, woda), na obszarze nieruchomości przebiega także linia energetyczna napowietrzna niskiego napięcia.

Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

Teren obejmujący działkę nr 509/2  nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na przedmiotowe działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Obciążenie nieruchomości:

Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości, wymienionej w ogłoszeniu, odbędzie się dniu
6 września 2022 r. o godz. 9.00 (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce
przy ul. Rynek 1, sala ślubów.

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości
z adnotacją ,,wadium – działka nr ………, położona w ………”na konto  bankowe Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej
do dnia 31 sierpnia 2022 r. (środa) za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
w terminie do 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej:

– dowód tożsamości,

– dowód wniesienia wadium,

– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich  bez zastrzeżeń.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie  pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Całość kwoty pomniejszoną o wysokość wadium należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego.

Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.

Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych  przyczyn.

 Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, opublikowane na stronie internetowej www.oleszyce.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.oleszyce.pl/ oraz http://infopublikator.pl/ogloszenie/.

         Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

 mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Oleszyce, dnia 20.07.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z