Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego 17

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego 17

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego 17 wraz z udziałem w części gruntu, który odbędzie się w dniu 19 października 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04 (przejście przez budynek przy
ul. Domańskiego 7).

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny o pow. 31,29 m2,który położony jest w przyziemiu, składa się z 2 pokoi i kuchni z aneksem sanitarnym. Lokal niezamieszkały, wymaga remontu kapitalnego. Standard wykończenia lokalu – niski (materiały wykończeniowe o znacznym zużyciu technicznym
i funkcjonalnym).Standard użytkowy lokalu – niski (brak łazienki, brak c.o., wc na klatce schodowej). Układ pomieszczeń przechodni.

Lokal ogrzewany za pomocą pieców kaflowych. Okna drewniane stare, nieszczelne, brak drzwi wewnętrznych. Ściany z licznymi ubytkami, odparzeniami i zawilgoceniem. Podłoga w pokoju zapadnięta – uszkodzone legary.

Wejście do budynku od strony frontowej i podwórza. Pokrycie dachowe po remoncie, elewacja budynku
do remontu kapitalnego. Stan techniczny budynku średni.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 89 (Obręb XI, AM-1 o pow. 231 m²) wynosi 7,01%. Przeznaczenie w planie: B3.MW/MN:a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; b) przeznaczenie uzupełniające: usługi (usługi drobne, handel detaliczny, gastronomia), drogi rowerowe i ciągi piesze, parkingi, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI  : 45.000,00 ZŁ*

*Zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Budynek przy ul. Baczyńskiego 17 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego 17 Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00014444/6.

Forma sprzedaży: lokal i grunt na własność.

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny nieruchomości płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej do dnia 19 grudnia 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium
w pieniądzu. Wadium w wysokości 4.500,00 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 12 października
2023 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu mieszkalnego
ul. Baczyńskiego 17/1A”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Administracją Domów Mieszkalnych w Zgorzelcu, ul. Warszawska 1/218, tel. 663-930-063.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 011), tel. 75-77-59-900 wew. 0174.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości