Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Burmistrz  Zbąszynka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

OGŁOSZENIE

Burmistrz  Zbąszynka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

BURMISTRZ  ZBĄSZYNKA

O G Ł A S Z A

    PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny oznaczony nr 2a położony w Zbąszynku przy
ul. Wojska Polskiego nr 55. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 56,70 m2.

Do lokalu przynależy piwnica o pow. 10,30 m2.

Lokal mieszkalny nr 2a położony jest na II kondygnacji budynku. Lokal składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe.

Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny jest położony na działce geodezyjnej nr 151/2
o pow. 174 m2, KW ZG1S/00028427/0  /Świebodzin/.

Udział nabywcy we współwłasności budynku i działce gruntu wynosi 2007/10000.

Przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z planem miejscowym, ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

CENA  WYWOŁAWCZA

125.250,00 zł

w tym wartość: lokalu mieszkalnego 123.155,00 zł

wartość udziału w działce gruntu 2.095,00 zł

Wysokość wadium – 25.000,00 zł

Minimalne postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych /minimum 1.260,00 zł/.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu i tylko na konto Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wpłaty należy dokonać na konto nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 sierpnia 2022 r. (włącznie). O terminowym dokonania wpłaty decyduje data wpływu środków na konto Urzędu – tzn. wadium musi
8 sierpnia 2022 r. wpłynąć na konto Urzędu.
W związku z powyższym, polecenie przelewu winno być dokonane odpowiednio wcześniej.

Wadium zwraca się na najpóźniej w trzecim dniu po zakończeniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.  
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZBĄSZYNKU

w dniu 12 sierpnia 2022 r. o godz. 1000 sala nr 20

Należność z tytułu zakupu lokalu należy wpłacić na konto gminy najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 812,80 zł oraz koszty zawarcia aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku – biuro nr 8b, tel. 68 3910 334. Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniach od 04 lipca 2022 r. do 08 sierpnia 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych