Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5729
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1115 ha, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 566,z przeznaczeniem na cele rolne.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1115 ha, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 566,z przeznaczeniem na cele rolne.

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości informację,

że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

na rzecz dotychczasowego dzierżawcy za zgodą Rady Miejskiej w Zbąszynku – Uchwała
Nr LVII/52/2023 z dnia 25 września 2023r. na czas nieoznaczony
część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1115 ha, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 566,
z przeznaczeniem na cele rolne.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek.

Dla nieruchomości  w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych

prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr ZG1S/00048514/3.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Gmina Zbąszynek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki 566 (Kosieczyn).

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2000 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11 maja 2000r. z późniejszymi zmianami działka nr 566 oznaczona jest symbolami: „E5” – Ekologia. Obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej (pola). Wyłączony z zabudowy; „M8” – Mieszkalnictwo. Obszar zabudowany do adaptacji i uzupełnień; „E6.M15” – Ekologia. Obszary rolnicze, które mogą być przeznaczone pod zabudowę. Mieszkalnictwo. Obszar wymagający opracowania planu miejscowego.

W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako dr – droga.

Roczny czynsz dzierżawny ustalony został w wysokości 33,11 zł.

/słownie: złotych trzydzieści trzy i jedenaście groszy/.

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny jest z dołu do 30 czerwca każdego roku na konto  Gminy Zbąszynek
prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek
nr  62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Roczny czynsz dzierżawny ustalony został na podstawie §2 Zarządzenia Nr 79/2023 Burmistrza Zbąszynka z dnia 16 sierpnia 2023r. w sprawie wydzierżawienia gruntu gminnego.

Zmiana wysokości rocznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych
na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji  nowej stawki.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszej nieruchomości do oddania w dzierżawę zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Termin składania wniosków kończy się 09 listopada 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 28 września 2023r. do 09 listopada 2023r

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, został wywieszony wykaz nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/4 o powierzchni 0,0060 ha, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, iż został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 3867 o powierzchni 0,1261 ha, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz okalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przyul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.