Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy   część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy   część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości informację,

że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
za zgodą Rady Miejskiej w Zbąszynku – Uchwała
Nr LI/20/2023 z dnia 27 marca 2023r. na czas nieoznaczony

  część nieruchomości gruntowej o pow. 10 m2, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 644/25 położonej w obrębie wsi Kosieczyn, z przeznaczeniem na przechowanie drewna opałowego.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych

prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1S/00030208/6.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Gmina Zbąszynek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 644/25. W ewidencji gruntów i budynków

działka oznaczona symbolem Br-RIVa –grunty rolne zabudowane.

Miesięczny czynsz dzierżawny ustalony został w wysokości 5,00 zł.

/słownie: złotych pięć/

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

(t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 931 ze zm.) do kwoty miesięcznego czynszu doliczony zostanie

należny podatek VAT (aktualnie w wysokości 23%).

Kwota czynszu dzierżawnego ustalona została zgodnie z zapisem § 3 Zarządzenia nr 20/2023 Burmistrza Zbąszynka z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej.

Czynsz z tytułu dzierżawy gruntu płatny będzie z dołu do 15 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020.

Zmiana wysokości miesięcznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych na mienie stanowiące zasób gminy

w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji  nowej stawki.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszej nieruchomości do oddania w dzierżawę zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Termin składania wniosków kończy się 12 maja 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 31 marca 2023r. do 12 maja 2023r

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO