Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy cześć nieruchomości

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy cześć nieruchomości

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza

do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy za zgodą Rady Miejskiej w Zbąszynku – Uchwała
Nr XLIII/28/2022 z dnia 27 czerwca 2022r. na czas nieoznaczony

część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Zbąszynek.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość zabudowana budynkiem tymczasowym – garażem. Budynek garażu stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności osoby fizycznej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

L/pOznaczenie geodezyjne działki nrNr ogrodu przydo-mowegoPow. w m2Położenie nieruchomości w Zbąszynku przy ulicyNr Księgi WieczystejWysokość miesięcznego czynszu w zł
1802/614/218,60Wojska PolskiegoZG1S/00028133/2  74,40

Zgodnie z ustaleniami nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek, nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

(t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 931 ze zm.) do kwoty miesięcznego czynszu doliczony zostanie

należny podatek VAT (aktualnie w wysokości 23%).

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca do Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku, na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

Czynsz dzierżawny ustalony został na podstawie Zarządzenia Nr 74/2021 Burmistrza Zbąszynka
z dnia 30 września 2021r. w sprawie wysokości stawek czynszowych na mienie stanowiące zasób gminy.

Zmiana wysokości miesięcznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych, na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji  nowej stawki.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszej nieruchomości do oddania w dzierżawę zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo jej spadkobiercą.

Termin składania wniosków kończy się 16 sierpnia 2022r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 05 lipca 2022r. do 16 sierpnia 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO