Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

89/2023

z dnia

30.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2588
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w obrębie wsi Chlastawa

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w obrębie wsi Chlastawa

WYKAZ

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości  

informację, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie działką nr 34/10 o pow. 0,0184 ha, położoną w obrębie wsi Chlastawa, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej.

Nieruchomość stanowi własność gminy Zbąszynek i nie może być zagospodarowana
 jako odrębna nieruchomość.

Sprzedaż nastąpi na rzecz właściciela nieruchomości przyległej nr 34/11 w Chlastawie.

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest
księga wieczysta KW nr ZG1S/00053461/4.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Dla działki oznaczonej geodezyjnie nr 34/10 Gmina Zbąszynek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2000 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11.05.2000r.
przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem:

„E2”  – Ekologia (lasy). Obszar lasu do adaptacji.

Cena  nieruchomości ustalona została w wysokości  3.800,00 zł.  /słownie: złotych trzy tysiące osiemset/        

Uwzględniając art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) sprzedaż nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z  2021 r., poz. 1899 ze zm.) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

W myśl art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych  warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży
    wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione upływa 09 września 2022r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl. oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl.
w zakładce „Ogłoszenia”.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach  27 lipca 2022r. do 09 września 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nr 60/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 59/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 61/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Ogłoszenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 30.03.2023 r. znak GGN.683.128.2020 – Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 217/20 i 217/18, położoną w obrębie 0013 Tomaszowa Mazowieckiego.