Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7122
/
/
I publiczny przetarg ustny ograniczony

OGŁOSZENIE

I publiczny przetarg ustny ograniczony

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), w związku z zarządzeniem Nr 960/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne

Burmistrz Namysłowa ogłasza

I publiczny przetarg ustny ograniczony

na dzierżawę

nieruchomości przeznaczonych na cele rolne, stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych
w Namysłowie, obejmujących działki:

  • nr 12/23 k.m. 13, KW OP1U/00042983/0, o powierzchni 2,2121 ha, w tym: ŁIII-0,2721 ha,
    ŁIV-1,9400 ha,
  • nr 12/24 k.m. 13, KW OP1U/00077197/7, o powierzchni 1,1467 ha, w tym: RIVb-1,1467 ha,
  • nr 12/31 k.m. 13, KW OP1U/00021130/3, o powierzchni 2,2158 ha, w tym: ŁIII-2,2158 ha,
  • nr 12/37 k.m. 13, KW OP1U/00042983/0, o powierzchni 0,5100 ha, w tym: RIVa-0,5100 ha,
  • nr 12/38 k.m. 13, KW OP1U/00042983/0, o powierzchni 32,4072 ha, w tym: RV-11,1611 ha, RIVb-5,1216 ha, RIIIb-6,6962 ha, RIVa-9,4283 ha.

Łączna powierzchnia działek to 38,4918 ha. Oferowane nieruchomości położone są w otoczeniu gruntów rolnych, przy drodze prowadzącej do miejscowości Łączany. Kształt działek nieregularny.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są jako B.5UP – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej. Działki są obciążone w sposób odpowiadający bezumownemu korzystaniu, na obecną chwilę w/w działka jest użytkowana do czasu zbiorów plonów.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12.487,22 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem 22/100). Podana cena jest ceną brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim
w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).

Udział w przetargu dotyczy osób, które złożyły wniosek o dzierżawę w/w nieruchomości
w terminie przewidzianym w zarządzeniu nr 960/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia
28 czerwca 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1.248,72 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści osiem złotych 72/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Termin wpłaty wadium ustala się do dnia
27 września 2022 r.  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin płatności czynszu za dzierżawę nieruchomości będzie określony w zawartej umowie dzierżawy. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż od dnia 01.10.2022 r. na okres 3 lat. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu, w prasie i na tablicy ogłoszeń Wydziału Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-78 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 26 sierpnia 2022 r.

Burmistrz Namysłowa

dr Bartłomiej Stawiarski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzeniem 82/2024 z 15 kwietnia 2024 r „Ogłaszam wykaz nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Pustej 4 na terenie Miasta Otwocka przeznaczonej do oddania w dzierżawę, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Zarządzenia”

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony