Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Dobromierz

OGŁOSZENIE

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Dobromierz

Ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Dobromierz, składającej się z działki oznaczonej ewidencyjnie jako działka
nr
160/2 o powierzchni 0,1451 ha, obręb Kłaczyna.

Zbycie dokonywane jest na podstawie Zarządzenia nr 427 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
18 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności ww. nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Nieruchomość (działki) posiada urządzoną księgę wieczystą nr SW1S/00084400/2, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Działka położona jest w pośredniej części wsi Kłaczyna, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych oraz drogi ekspresowej S3 Legnica-Lubawka

Działka nr 160/2 jest niezabudowana  o nieregularnym kształcie – zbliżonym do trapezu . Usytuowana jest na terenie nieuzbrojonym, działka posiada klasę gruntu  R III b (grunty orne średnio dobre) aktualnie nie uprawiana rolniczo – teren odłogowany, porośnięty trawą zachwaszczony. Dostęp do drogi publicznej zapewnia działka nr 490 – własność Gminy Dobromierz. Jest to droga o nawierzchni nieurządzonej. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest też  drogą o nawierzchni asfaltowej poprzez działki stanowiące własność GDDKiA  droga przebiegająca wzdłuż pasa drogowego S3.

Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych i drogi ekspresowej S-3, w dalekiej odległości zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.

W aktualnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Kłaczyna, zatwierdzonym Uchwałą XXVIII/160/20 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14.12.2020r. nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem R10-tereny rolnicze (przeznaczenie uzupełniające: tereny dróg transportu rolnego i tereny zalesień)

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 06.05.2022 r.

Cena wywoławcza wynosi – 7.980,00 zł

Wadium wynosi – 800,00 zł

Obowiązuje postąpienie w wysokości min. 1% ceny wywoławczej

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Wadium musi znaleźć się na koncie Powiatu Świdnickiego nr 61 1560 0013 2400 1240 2786 0002 do dnia 07.07.2022 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.07.2022 r.  o godz. 10.00 w pok. nr 308, III p. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przelane na ich konta niezwłocznie po przetargu.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.

W przypadku, gdy oferent jest osobą prawną, osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, powinna przedłożyć aktualną kserokopię wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (notarialnego) upoważniającego do udziału w przetargu.

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości w ramach ekwiwalentu za nieruchomości pozostawione na terenach nie wchodzących w obszar obecnego państwa w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. są zwolnione z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli do dnia 07.07.2022 r. do godz. 14.00 w pok. Nr 308 III piętro w Starostwie Powiatowym w Świdnicy:

 • złożą pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej wysokości wadium, ustalone dla uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
 • dostarczą kserokopie dokumentów (zaświadczenie lub decyzja), potwierdzających posiadanie uprawnień do ekwiwalentu – §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1490).
 • Oryginały w/w tych dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest:

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,
 • wpłacenia kwoty nabycia przed zawarciem aktu notarialnego,
 • poniesienie kosztów notarialnych.

Wprzypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez oferenta, traci on wadium na rzecz Skarbu Państwa.

Wzięcie udziału w postępowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela:

Anna Kostka -pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74 85 00 416

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58–100 Świdnica tel. (074) 8500400, fax (074) 8530927;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Świdnickim jest Pan Wojciech Chudziński, e-mail – iodo@powiat.swidnica.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  z postępowaniem na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Dobromierz, składającej się z działki oznaczonej ewidencyjnie jako działka
nr
160/2 o powierzchni 0,1451 ha, obręb Kłaczyna, sprawa nr WI.6840.2.2022  prowadzonym w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  nr 14 poz. 67 ze zm.). 

5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6. posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7. nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO