Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony

OGŁOSZENIE

Ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony

Żołynia, dnia 18.09.2023r.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

Ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

Przedmiotem przetargu są niżej opisana nieruchomość wyszczególniona w wykazie z dnia 9.05.2023r., pierwszy przetarg odbył się 09.08.2023 r., drugi przetarg odbył się 12.09.2023 r.


L.p.

Obręb/położenie/

Nr ewidencyjny Działki(nieruchomości)

Powierzchnia /użytki/ ha

Powierzchnia Ogółem w ha

Cena netto (zł)*
Wadium (zł)
1.Żołynia2844/19Ps IV 0,10080,1008700007000
2.Żołynia2844/20Ps IV 0,09750,0975680006800
3.Żołynia2844/21Ps IV 0,12920,1292900009000
4.Żołynia2844/23Ps IV 0,08780,0878620006200
5.Żołynia2844/24Ps IV 0,09000,0900630006300
6.Żołynia2844/25Ps IV 0,09070,0907640006400
7.Żołynia2844/26Ps IV 0,10880,1088760007600

*Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT 23%.

Opis nieruchomości:

Działki niezabudowane położone w północno-wschodniej części miejscowości Żołynia, gmina Żołynia w kompleksie oddalonym od centrum gminy o ok. 3,5 km oraz 0,6 km oddalonym od drogi wojewódzkiej Leżajsk-Łańcut. Kształt działek regularny o ukształtowaniu terenu zbliżonym do płaskiego. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz przedszkole w Żołyni oddział Zakącie. Nieruchomości zostały objęte decyzją o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Uzbrojenie: en. elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz, stopień uzbrojenia uzależniony od lokalizacji poszczególnych działek. W przyszłości do każdej z nieruchomości zostanie doprowadzona sieć kanalizacyjna i wodociągowa i koszt tej inwestycji zostanie sfinalizowany z budżetu gminy.

Dla wszystkich nieruchomości Sąd Rejonowy w Łańcucie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1A/00036286/3.

Przeznaczenie nieruchomości:

  • Działki z pkt.1-7 – działki uzyskały decyzję o warunkach zabudowy z określeniem funkcji – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18.10.2023r. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w Banku Spółdzielczym w Żołyni na numer rachunku: 69 9175 0000 2001 0001 6463 0010. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom którzy przetargu nie wygrali zostanie zwrócone. Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia stosownej umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się 23 października 2023r. o godz. 900w sali 201 Urzędu Gminy w Żołyni.

Termin do złożenie wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 20.06.2023 r. zgodnie z wywieszonym wykazem.

Informuje się, że organizator przetargu bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości ponosi strona kupująca. Szczegółowych informacji o dodatkowych warunkach przetargu można uzyskać w pok. 205 tut. Urzędu Gminy i pod telefonem 17 224 30 28 wew. 104.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni, tj. w dniach od 18.09.2023r. do 18.10.2023 r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

PIOTR DUDEK

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.