Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

O NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) ogłasza propozycję oddania w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod lodowisko sztuczne (mobilne) w okresie zimowym 2023/2024.

Oznaczenie nieruchomości

Numer działki: 6566 (część)

  1. Położenie: Bochnia, obręb-6, gmina Miasta Bochnia
  2. Numer księgi wieczystej: TR1O/00071291/6

Przedmiot dzierżawy

  1. Nieruchomość obejmuje część boiska sportowego o powierzchni ok. 2 400 m2 o nawierzchni asfaltowej z przeznaczeniem na montaż i obsługę lodowiska sztucznego „mobilnego” wraz z jego odpowiednim wyposażeniem pozwalającym na korzystanie przez osoby zainteresowane. Szkoła zapewnia dojście/wjazd do przedmiotu dzierżawy, oraz korzystanie z energii elektrycznej i wody na podstawie odrębnych ustaleń.

Opis przedmiotu dzierżawy

Nieruchomość stanowi własność Powiatu Bocheńskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Bochni.

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bochnia bezpośrednio przy ul. Krakowskiej 20 i jest dobrze skomunikowana.

Na nieruchomości zlokalizowane jest boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej o powierzchni ok. 2 400 m2 (dł. 85m x szer. 28m).

W sąsiedztwie znajdują się szpital, szkoły, osiedla mieszkaniowe.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Korzystanie z boiska sportowego przy ul. Krakowskiej 20 odbywa się na zasadzie dzierżawy nieruchomości.
Podmiot zainteresowany dzierżawą terenu (boiska) winien złożyć pisemną ofertę zawierającą wniosek o dzierżawę gruntu (załącznik nr 1).
Wniosek winien zawierać:

– dokładne dane wnioskodawcy (nazwę, siedzibę, NIP, REGON);

– szczegółowy opis lodowiska wraz z niezbędnymi elementami,

– proponowany czynsz miesięczny netto (kwota powiększona zostanie o obowiązującą stawkę podatku VAT),

– proponowany termin obowiązywania umowy dzierżawy,

– oświadczenie o zapewnieniu obsługi lodowiska,

– podpis oferenta lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta (należy dołączyć pełnomocnictwo).

Z podmiotem który złoży najkorzystniejszą ofertę zawarta zostanie umowa dzierżawy, w której określone zostaną szczegółowe zasady korzystania z nieruchomości, w tym obowiązki dzierżawcy.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego

Proponowana wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego nie może być niższa niż 508,00 zł (słownie: pięćset osiem złotych). Powołana kwota powiększona zostanie o obowiązującą stawkę podatku VAT.

Terminy wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy i zasady ich aktualizacji

Czynsz płatny będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wydzierżawiającego, w terminie i na konto wskazane w fakturze. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień potwierdzenia dowodu wpłaty przez bank Wydzierżawiającego. Za zwłokę w zapłacie Wydzierżawiający pobierać będzie odsetki ustawowe. Oprócz uiszczania czynszu dzierżawca będzie zobowiązany do wszelkich innych opłat związanych z przedmiotem dzierżawy, jak: podatek od nieruchomości, dostawy wody, energii elektrycznej, wywozu śmiecioraz innych należności cywilnoprawnych.

Termin zagospodarowania przedmiotu dzierżawy/czas trwania umowy

Przedmiot dzierżawy oddaje się do użytkowania na okres zimowy 2023/2024 na czas określony około 5 miesięcy np. od 30 listopada 2023 r. do 31 marca 2024 r. na podstawie umowy dzierżawy.

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty
Pisemne oferty w zaklejonych kopertach należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 – pokój nr 1 – Dziennik Podawczy do dnia 15 października 2023 r. do godziny 15:30 – z dopiskiem na kopercie „Lodowisko przy ZS nr 3 w Bochni”.
W sprawach umowy dzierżawy informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 pokój nr 119 lub telefonicznie pod nr 14 615 37 44 w godzinach od 8 00 do 15 00.
W sprawach oględzin terenu informacji udziela Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni przy ul. Krakowskiej 20 lub telefonicznie pod nr 14 612 27 79 lub 14 611 71 01 w godzinach od 8 00 do 15 00.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

– wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Bochni (ul. Krakowska 20),

– na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni (ul. Kazimierza Wielkiego 31),

– zamieszczenie w formie przekazu internetowego w dzienniku „www.infopublikator.pl

Załącznik nr 1

………………………………………… ……………………..

Imię, Nazwisko/Nazwa data

…………………………………………

Adres

…………………………………………

Tel kontaktowy/adres e-mail osoby odpowiedzialnej za złożony wniosek

…………………………………………

NIP; REGON

Zespół Szkół Nr 3

im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni

ul. Krakowska 20

32-700 Bochnia

OFERTA

Wniosek o dzierżawę gruntu

przy Zespole Szkół Nr 3 w Bochni pod lodowisko

Zwracam się z prośbą o wydzierżawienie gruntu/boiska Zespołu Szkól Nr 3 przy ul. Krakowskiej 20 w Bochni z przeznaczeniem na lodowisko sztuczne „mobilne”w okresie zimowym 2023/2024 jako miejsce rekreacyjne dostępne dla ogółu zainteresowanych.

Opis lodowiska wraz z niezbędnymi elementami

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proponowany czynsz miesięczny (netto + VAT)

………………………………………………………………………………………………………… słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………

Proponowany termin obowiązywania umowy dzierżawy

………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam o zapewnieniu obsługi i serwisu lodowiska.

Zamiar korzystania z energii elektrycznej*: TAK /NIE

Zamiar korzystania z wody*: TAK /NIE

*Zakreślić właściwe

…………………………………………

Podpis

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości