Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Ogłoszenie Starosty  Puławskiego z dnia 24 marca 2023 roku o  ogłoszeniu I przetargów ustnych nieograniczonych na najem dwóch boksów garażowych nr 3 i 8 przy ul. Norwida w Puławach

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty  Puławskiego z dnia 24 marca 2023 roku o  ogłoszeniu I przetargów ustnych nieograniczonych na najem dwóch boksów garażowych nr 3 i 8 przy ul. Norwida w Puławach

Puławy, dnia 24 marca 2023 r.
ZN.6845.6.2023.ZP

STAROSTA PUŁAWSKI
działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344), w wykonaniu Zarządzenia Nr 22/2023 Starosty Puławskiego z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym, ogłasza:

I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
na najem dwóch boksów garażowych, oznaczonych numerami 3 i 8 każdy o pow. 18 m2, usytuowanych na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 766/77 o pow. 0,1000 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00045346/9.
Szczegółowe rozmieszczenie boksów garażowych stanowi załącznik numer 1 do niniejszego ogłoszenia.
Przedmiotowe boksy garażowe objęte będą odrębnymi postępowaniami przetargowymi.
Szczegółowe godziny odbywania przetargów :

 1. Boks garażowy nr 3 o pow. 18 m2 – godz. 8.00
 2. Boks garażowy nr 8 o pow. 18 m2 – godz. 9.00

I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU NAJMU
Na nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 766/77 o pow. 0,1000 ha położonej w Puławach przy ul. Norwida zlokalizowany jest kompleks 11 – tu garaży oraz 11 – tu miejsc postojowych. Wjazd na nieruchomość odbywa się przez szlaban otwierany za pomocą pilota.
Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Kaniowczyków”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/330/21 Rady Miasta Puławy z dnia 26 sierpnia 2021 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3780 z dnia 10 września 2021 r., stwierdza się, że działka
nr 766/77 przy ul. C. K. Norwida w Puławach, położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolami:
• „5MW” z przeznaczeniem terenu pod:
1) Podstawowe:
a) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
b) obiekty do parkowania – dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzieleni wewnętrznych (A),
2) uzupełniające:
a) skwery,
b) place zabaw,
c) ciągi piesze,
d) ciągi pieszo – rowerowe, obiekty infrastruktury technicznej.
• „9KDW” z przeznaczeniem terenu pod ciąg pieszy,
• „14 KDW” z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.
Na obszarze gminy Miasto Puławy nie wyznaczono obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485).

II. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM
I POSTĄPIENIA

 1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu:
  1) za boks garażowy numer 3 wynosi 200,00 zł netto;
  2) za boks garażowy numer 8 wynosi 200,00 zł netto.
  W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie zawarcia umowy.
 2. Wpłata wadium na boks garażowy upoważnia do wylicytowania wskazanego w tytule przelewu boksu garażowego.
  W tytule przelewu powinna być zawarta informacja o numerze boksu garażowego oraz lokalizacji np. „Wadium na boks garażowy nr 3 przy ul. Norwida”.
  Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł w terminie
  do dnia 4 kwietnia 2023 roku na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Puławach
  w Lubelskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Końskowoli nr 88 8741 0004 0007 6858 2000 0060 (słownie: dwadzieścia złotych 00/100). W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 4 kwietnia 2023 roku wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu.
  W tytule przelewu należy podać numer miejsca postojowego, którego wadium dotyczy.
  Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na podstawie pisemnego wniosku, w którym wskazana będzie forma zwrotu wadium tj. gotówka lub przelew na wskazany numer rachunku bankowego.
  Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet wylicytowanej ceny w dniu podpisania umowy najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Wynajmującego.
  Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby, prócz wpisania numeru i lokalizacji boksu garażowego, winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione.
 3. Wysokość jednego postąpienia, nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, ustalają uczestnicy przetargu.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału
  w licytacji.

III. DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU

 1. Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na najem boksów garażowych, oznaczonych numerami 3 i 8, odbędą się w dniu 7 kwietnia 2023 roku od godz. 8:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19 w sali nr 102.
 2. Przetarg prowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Puławskiego.
 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia przetargu dopuszcza się zmianę miejsca (numeru sali) przeprowadzenia przetargu.

IV. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU

 1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:
   ważny dokument potwierdzający tożsamość,
   pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (wzór stanowi zał. nr 2 do ogłoszenia),
   pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Puławach, w związku z postępowaniem przetargowym oraz zawarciem i wykonywaniem umowy na najem boksów garażowych przy ul. Norwida
  w Puławach, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e w związku z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) (wzór klauzuli informacyjnej stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia),
  Komisja Przetargowa biorąc pod uwagę fakt, że nie każdy uczestnik przetargu może dysponować warunkami technicznymi by stosowne oświadczenia wydrukować samodzielnie, każdorazowo dysponuje gotowymi drukami oświadczeń do podpisania.
  ponadto w przypadku:
   podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa;
   małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i zawarcie umowy najmu.
 2. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 3. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu.

V. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA

 1. Starosta Puławski może odwołać przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.
 2. Przetargi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r poz. 2213).
 3. Najemca będzie opłacał miesięczny czynsz najmu w wysokości ustalonej w wyniku przetargu powiększony o obowiązująca stawkę VAT w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.
  Zasady aktualizacji opłat – stawki czynszu podlegają bieżącej waloryzacji z dniem 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku kiedy ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie wynikała deflacja, wysokość czynszu nie będzie zmieniana o jej wysokość.
 4. Najemca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek w najmowanym boksie garażowym oraz w jego najbliższym otoczeniu.
 5. Wynajmujący zastrzega, że we wszystkich umowach, które zostaną zawarte z wyłonionymi
  w postępowaniach przetargowych podmiotami znajdą się postanowienia uprawniające Wynajmującego do rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia
  w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości, wykorzystywania jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo w sposób uciążliwy dla pozostałych Najemców, okolicznych mieszkańców, bądź środowiska.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886-11-62.
Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy