Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w rejonie ul. Granicznej

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w rejonie ul. Granicznej

Wywieszono na tablicy: 10.08.2023

Zdjęto z tablicy urzędowej: 01.09.2023

Świętochłowice, dnia 10 sierpnia 2023 r.

MK.6840.15.2023.KKK

eDok.: 27890.2023.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm.) 

Prezydent   Miasta   Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: KW nr KA1C/00007352/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
 • Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: działka o numerze ewidencyjnym: 3427, jednostka rejestrowa G.437, obręb Chropaczów (0001), położona w rejonie ul. Granicznej, stanowiąca własność Gminy Świętochłowice, użytek: B – tereny mieszkaniowe.
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0343 ha (343 m2).
 • Opis nieruchomości:

Działka gruntowa, niezabudowana, położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
W sąsiedztwie przebiega linia kolejowa. Kształt nieregularny zbliżony do trapezu.

Działka uzbrojona w sieć kanalizacyjną. W sąsiedztwie przebiega sieć energetyczna oraz wodociągowa.

Wraz ze sprzedażą części przedmiotowej nieruchomości Gmina Świętochłowice ustanowi odpłatną służebność gruntową na części działki o numerze 3426 na rzecz każdoczesnego właściciela działki 3427.

 • Obciążenia nieruchomości: w dziale III księgi wieczystej KA1C/00007352/5 widnieje wpis: ograniczone prawo rzeczowe. Dział IV wolny jest wpisów
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Uchwałą nr V/36/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Barlickiego i Świdra (Dz. Urzędowy Województwa Śląskiego z 2015, poz. 597) – działka o numerze 3427 oznaczona jest jednostką 15 MW jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy
 • Cena zbycia nieruchomości: 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) netto. Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży części nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczone jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej w wysokości 11.338,00 zł netto. Do wynagrodzenia za ustanowienie służebności doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień zbycia i ustanowienia służebności.

 • Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.
 1. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.
 1. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
 1. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Infopublikatorze.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego
tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 112, tel. 32/3491-932.

Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice

I Z-ca Prezydenta Miasta

/-/ Sławomir Pośpiech

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.