Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Załącznik do Zarządzenia Nr ……………
Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia ………………..

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1899 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza:

przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wyłonienie dzierżawców na okres 10 lat dla każdej z poniższych nieruchomości przeznaczonych na potrzeby obsługi użytkowników ruchu, tj. montaż na każdej nieruchomości jednego urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych wraz z wykonaniem odpowiedniego dojazdu do stacji oraz wykonaniem przyłączy stacji do elektroenergetycznej sieci poprzez realizację niezbędnych prac budowlano-przyłączeniowych oraz zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych.

Lp. Ulica Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia Oznaczenie w MPZP symbolem

 1. 11 Listopada KW SZ1W/00003287/1 40 m2 02.II.KD.G – ulica główna kategorii powiatowej
 2. Trentowskiego KW SZ1W/00028803/6 28 m2 014 KDL – publiczna droga gminna
 3. Mieszka I KW SZ1W/00021133/9 23 m2 Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
 4. Przetarg ma charakter przetargu pisemnego nieograniczonego, w którym mogą wziąć udział dowolni oferenci.
 5. Przetarg przeprowadzony jest w formie pisemnej w drodze składania przez oferentów pisemnych ofert.
 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członków komisji przetargowej.
 7. W przypadku niewykonania stacji ładowania pojazdów elektrycznych do 180 dni od zawarcia umowy dzierżawy wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Czynsz dzierżawny jako cena wywoławcza dla wyżej wymienionych terenów
  z przeznaczeniem na potrzeby obsługi użytkowników ruchu wynosi 3,00 zł netto (słownie: trzy złote 00/100) za 1 m2 gruntu miesięcznie. Do stawki wylicytowanej w przetargu dodaje się podatek VAT w stawce obowiązującej.
 9. Postąpienie dla nieruchomości wynosi 0,50 zł bądź wielokrotność kwoty 0,50 zł netto za
  1 m2.
 10. Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego nie podlega obniżce w czasie trwania umowy dzierżawy.
 11. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10 lat począwszy od ……………………
 12. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1) wniesienie wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100),
  2) wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 15 marca 2023 r. w podanej powyżej wysokości z oznaczeniem „Przetarg – dzierżawa stacje ładowania pojazdów elektrycznych”, na konto depozytów Miasta Świnoujście: Pekao S.A. nr 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Miasta,
  3) wpłacenie wadium zgodnie z niniejszym ogłoszeniem uprawnia Uczestnika
  do udziału w przetargu na licytację nieruchomości.
 13. W przypadku wygrania przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
 14. W przypadku niewygrania przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto.
 15. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy w terminie od 31 marca do 5 kwietnia 2023 r.
 16. Oferty należy złożyć w formie pisemnej do dnia 16 marca 2023 roku do godziny 1500
  w budynku głównym Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg – dzierżawa stacje ładowania pojazdów elektrycznych”.
 17. Do odbycia przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty.
 18. Oferta powinna zawierać:
  • zaoferowaną cenę, która nie może być niższa od ceny wywoławczej;
  • wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
  • pisemne oświadczenie (załącznik nr 2);
  • pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z aktualnym stanem przedmiotu dzierżawy i przejęciem nieruchomości w stanie istniejącym;
  • pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargowego i wyniku przetargu;
  • potwierdzenia wniesienia wadium;
  • numer rachunku bankowego, na które powinno być zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty oferenta;
  • oferty złożone po wyznaczonym terminie, nieczytelne lub niezawierające wymaganych elementów, nie będą rozpatrywane.
 19. Kryteria wyboru oferty: jedynym kryterium wyboru oferty jest wysokość czynszu dzierżawnego za 1 m2 gruntu; oferta z najwyższym czynszem dzierżawnym stanowić będzie ofertę najkorzystniejszą; wysokość czynszu podana w ofercie powinna być wyższa od wysokości czynszu określonego w pkt 18 niniejszego ogłoszenia.
 20. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 marca 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście przy ulicy Karsiborskiej 4d, sala nr 1.19. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni, a wszyscy, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu zostaną zawiadomieni odrębnym pismem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu; oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy. W przypadku złożenia równorzędnych ofert uznanych za najkorzystniejsze, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty; przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
 21. Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny: 3,00 zł netto (słownie: trzy złote 00/100)
  za 1 m2 gruntu. Miesięczny czynsz dzierżawny stanowi najwyższa stawka zaproponowana przez oferenta + należny podatek VAT w stawce obowiązującej. Na dzień ogłoszenia przetargu stawka VAT wynosi 23%. Wylicytowana stawka czynszu nie podlega obniżce w czasie trwania umowy dzierżawy.
 22. Termin wnoszenia czynszu i zasady aktualizacji: czynsz płatny do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku wzrostu cen czynsz dzierżawny może być corocznie waloryzowany w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów, publikowany w formie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
 23. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 24. Prezydentowi Miasta Świnoujście przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 25. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Świnoujście można uzyskać na stronie głównej www.bip.um.swinoujscie.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,
ul. Karsiborska 4d, telefon: 91 327 87 57.

Załączniki:
1) formularz ofertowy,
2) oświadczenie,
3) projekt umowy.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia