Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Mireckiego 6

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Mireckiego 6

Tomaszów Maz., 28.07.2023 r.

WGN.0530.16.2023

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Mireckiego 6,  o łącznej pow. 972 m2, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 60 w obr.13, dla której prowadzona jest księga wieczysta PT1T/00064420/5 oraz działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 808/10 w obr.7, dla której prowadzona jest księga wieczysta PT1T/00064420/5.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2023 roku o godz. 1200 w sali nr 22 (I piętro budynku A) w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. P.O.W. 10/16.

Cena wyjściowa do przetargu ustalona została na kwotę – 350 000,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.2022.931 z późn. zm.).

Wylicytowana cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest
w pełnej wysokości przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego uchwała LI/445/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku działki znajdują się w jednostce urbanistycznej I – MW/MŚ- strefa mieszkaniowo-usługowa – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i śródmiejskiej.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 369/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Tomaszowa Mazowieckiego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego – strefa śródmiejska.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/185/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały nr XXXVII/337/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2023 przedmiotowa nieruchomość nie znajduje się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz nie została objęta granicami obszaru zdegradowanego.

Nieruchomość składa z dwóch działek ewidencyjnych o numerze 60 obr. 13
o powierzchni  830 m2(użytek gruntowy B – tereny mieszkaniowe, zabudowana budynkiem transportu i łączności o pow. zabudowy 46 m2)  oraz działka 808/10 w obr. 7 o powierzchni 142 m2 (użytek gruntowy Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona, przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, księga wieczysta o numerze PT1T/00064420/5.

Nieruchomość położona w strefie centralnej miasta po południowej stronie
ul. Mireckiego, będącej częścią drogi wojewódzkiej nr 713, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sąsiedztwo dalsze zabudowa mieszkalno-usługowa. Przedmiotowe działki mają kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta o szerokości frontu ok. 17 m. Działka nr 60 w obr. 13 zabudowana jest budynkiem garażowym o powierzchni zabudowy (dane wg EGB) 46 m2. Jest to parterowy budynek, murowany od lat nieużywany. Obiekt niekompletny, uległ częściowej degradacji (obecna powierzchnia zabudowy to około 25 m2). Budynek jest w słabym stanie technicznym: mocno zużyta stolarka okienna oraz zużyte elementy konstrukcyjne i wykończeniowe. Działka jest częściowo ogrodzona. Znajdują się na niej nieliczne drzewa o niewielkiej wartości gospodarczej. Nieruchomość zlokalizowana w terenie posiadającym następujące uzbrojenie: sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Sieć gazowa w odległości około 100 m. Dojazd drogą asfaltową. Bezpośredni dostęp do nieruchomości przez utwardzony wjazd.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości ustalony został od dnia 9 czerwca 2023 roku do dnia 21 lipca 2023 roku.

Ogłoszenie oraz regulamin przetargu, który jest integralną częścią ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na stronach bip.tomaszow.miasta.pl – w zakładce nieruchomości przeznaczone do zbycia (sprzedaż, użytkowanie wieczyste) – zbycie – aktualne ogłoszenia o przetargach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w wysokości 35 000,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki Nr 58 1050 1461 1000 0023 6464 4415 najpóźniej do dnia  24 sierpnia 2023r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania wyżej wskazanego rachunku bankowego.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numery działek, numer obrębu), imię/imiona i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz cudzoziemcy
na warunkach  określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji przetargowej:

1. dowód wniesienia wadium,

2. w przypadku osób fizycznych:

   –  dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport),

   – pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem  drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.  Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast wyłącznie do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej.

 – małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie   w czynnościach przetargowych powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie rozdzielności majątkowej,

– w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika wymagane jest
    pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do wzięcia udziału w przetargu i do zawarcia
    umowy sprzedaży.

  – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo przedkładają aktualny
    wypis pobrany internetowo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
    Gospodarczej.

3.w przypadku osób prawnych – aktualną informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu
z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2023.685 t.j) lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy, właściwych pełnomocnictw w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot,

4.w przypadku cudzoziemców przedłożenie zezwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi i ulega przepadkowi na rzecz budżetu miasta, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
w Tomaszowie Mazowieckiego ul. P.O.W. nr 10/16  tel. (44) 724-23-11 wew. 622.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia przy zaistnieniu okoliczności powodujących uniemożliwienie zawarcia umowy.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  – zwanego dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm.) oraz w zakresie wynikającym  z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2023.344 t.j z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, w związku z powyższym Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że jest administratorem tych danych osobowych .

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie bip.tomaszow.miasta.pl – w zakładce nieruchomości przeznaczone do zbycia (sprzedaż użytkowanie wieczyste) – zbycie – aktualne ogłoszenia o przetargach.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości