Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 19, znajdującego się na III piętrze budynku nr 61, położonego przy ul. Kościuszki w Olsztynie

OGŁOSZENIE

Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 19, znajdującego się na III piętrze budynku nr 61, położonego przy ul. Kościuszki w Olsztynie

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 19, znajdującego się na III piętrze budynku nr 61, położonego przy ul. Kościuszki w Olsztynie wraz ze sprzedażą udziału 33/1000
w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału 33/1000 w gruncie pod budynkiem
(obręb 71, działki nr 136, 142/1, o  łącznej pow. 280 m2, zapisane w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00020585/3).

Powierzchnia użytkowa lokalu  wynosi  33,10 m2 

Cena wywoławcza nieruchomości                                                                              –  270 000,00 zł

w tym:

         cena lokalu                                                                                                             – 263 000,00 zł

         cena 33/1000 części gruntu (dz. nr 136, 142/1)                                           –     7 000,00 zł

Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona
z podatku VAT
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia  11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / t.j. z 2023r. poz. 1570/.

Nieruchomość objęta KW Nr OL1O/00020585/3  jest  wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu (tj. cena lokalu, cena udziału w gruncie pod budynkiem) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się 6 października 2023r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, w sali 219, II piętro.

Wadium w wysokości 27 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez Bank Handlowy S.A. nr rachunku: 77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 najpóźniej do dnia 2 października 2023 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej   w dniu 2 października 2023 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem  3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą  przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego  z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2142 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków.  Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego   w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów   w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, pokój 111, tel. (89) 527-31-11 wew. 371 lub 535-32-15.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać w dniu  13 września  2023r. w godz. 9:00-10:00 lub 28 września 2023r. w godz. 14:30-15:50,
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z kilkudniowym wyprzedzeniem z administratorem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, tel. (89) 533-36-26 lub 526-28-36. 

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne
są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia