Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Św. Ducha 65 w Inowrocławiu.

OGŁOSZENIE

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Św. Ducha 65 w Inowrocławiu.

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Św. Ducha 65 w Inowrocławiu.

LOKALIZACJA

Nieruchomość usytuowana jest w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 65 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 111 i 180.

CHARAKTERYSTYKA

Nieruchomość o łącznej powierzchni: 0,6583 ha oznaczona jako działki:

 1. działka nr 180 – księga wieczysta nr BY1I/00012264/9, o pow. 0,6579 ha,
 2. działka nr 111 – księga wieczysta nr BY1I/00005692/6 o pow. 0,00042 ha.

WŁASNOŚĆ

Nieruchomość składająca się z ww. działek stanowi własność Zakładu Energetyki Cieplnej
 Sp. z o.o. w Inowrocławiu i posiada Księgi Wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu – V Wydział Ksiąg wieczystych.

PRZEZNACZENIE

Działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem „15MW,U, 16MW,UC oraz 17 E” zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Inowrocław zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr XI/140/2011
z dnia 30 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 4 sierpnia 2011 r. nr 176, poz. 1489).

 1. przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
 2. alternatywne przeznaczenie terenu: usługi handlu o powierzchni sprzedaży powyżej
  2000 m2 ;
 3. dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej obowiązuje:
 4. harmonijny charakter zabudowy,
 5. funkcje garażowe i gospodarcze wbudowane w budynki mieszkalne;
 6. dla usług obowiązuje zróżnicowanie zabudowy pod względem form architektonicznych
  i wysokości, łączenie poszczególnych budynków lub części zabudowy poprzez zastosowanie pasaży, galerii, schodów itp.;
 7. obsługa komunikacyjna:
 8. dla terenu 4 MW,UC – z ulicy 01 KDD i ulicy KDG (ul. Jacewskiej) położonej poza granicami planu;
 9. dla terenu 14 MW,UC – z ulicy 01 KDD i ulicy KDZ (ul. Świętego Ducha) położonej poza granicami planu,
 10. dla terenu 16 MW,UC – z ulicy KDZ (ul. Świętego Ducha) położonej poza granicami planu;
 11. obowiązuje zachowanie dojazdu przez teren 16 MW,UC do stacji transformatorowej oznaczonej symbolem 17 E;
 12. dopuszcza się:
 13. wspólne zagospodarowanie terenu w granicach ustalenia w ramach zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
 14. realizację usług handlu o powierzchni sprzedaży mniejszej niż 2000 m2 ,
 15. podział terenu pod warunkiem zabezpieczenia obsługi komunikacyjnej wydzielonych działek z przyległych dróg publicznych lub drogami wewnętrznymi szerokości nie mniejszej niż 5,0 m,
 16. dopuszcza się zachowanie istniejących budynków i adaptację dla potrzeb nowych funkcji.

OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE DO NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu (działka nr 180) jest obciążona ograniczonymi prawamirzeczowymi szczegółowo opisanymi w dziale III KW – służebność przesyłu na rzecz Spółki ENEA Operator Przesyłu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

UZBROJENIE – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nieruchomość uzbrojona jest w media : woda, kanalizacja, prąd, sieć cieplna.

Na terenie nieruchomości znajdują się budynki :

biurowo–socjalno-warsztatowy o pow. użytkowej 303,7 m2,

budynek magazynowo – warsztatowy o pow. użytkowej 94,5 m2

budynek portierni o pow. użytkowej 17,1 m2

INNE:

W związku z planowaną sprzedażą nieruchomości na stronie ZEC został ogłoszony przetarg pisemny z którym można zapoznać się pod linkiem:

https://bip.zec.inowroclaw.pl/przetarg/8734/przetarg-pisemny-na-sprzedaz-zabudowanej-nieruchomosci-usytuowanej-w-m-inowroclaw-przy-ul-sw-ducha-65

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z warunkami ogłoszonego przetargu.

Termin składania ofert : do dnia 18.09.2023 r.  godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu przy ul. Torowej 40 pok.  201.

KONTAKT

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz nieruchomości  można uzyskać w Dziale Technicznym ZEC Sp. z o.o. przy ul. Torowej 40 w Inowrocławiu w pokoju 103 (tel. 52-35-41-105)

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia