Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Lisowo w gminie Chociwel na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Lisowo w gminie Chociwel na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej

Stargard, dnia 10.02.2023 r.

NN.II.6845.13-14.2023.KD6

STAROSTA STARGARDZKI

działając na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej:

1. nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Lisowo w gminie Chociwel, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 172/2 o powierzchni 0,0900 ha, symbol klasoużytku
RIVa (grunty rolne), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00117960/3.

Powierzchnia dzierżawy: 0,0900 ha.

Cel dzierżawy: sad owocowy.

Cena rocznego czynszu: 50,00 zł brutto.

Termin wnoszenia czynszu: do 15-go czerwca każdego roku.

Dzierżawa gruntu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) jest zwolniona z podatku VAT.

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach, dla których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel, działka nr 172/2 położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest na zapleczu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sąsiedztwie terenów uprawianych rolniczo. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dostęp
do nieruchomości odbywa się z działki sąsiedniej nr 172/1, stanowiącej własność osób fizycznych. Działka posiada regularny kształt Nieruchomość nie została wyposażona w sieci technicznego uzbrojenia terenu.

2. nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie nr 4 miasta Stargard, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 34 o powierzchni 0,0256 ha, symbol klasoużytku dr (drogi),
dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00111663/9.

Powierzchnia dzierżawy: 0,0256 ha.

Cel dzierżawy: poszerzenie wjazdu, ogród przydomowy.

Cena rocznego czynszu: 121,95 zł + podatek VAT 23%. 

Termin wnoszenia czynszu: do 15-go czerwca każdego roku.

Przeznaczenie nieruchomości:

Działka oznaczona numerem 34 położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczący terenów
w rejonie ulic: Morskiej, Szosy Maszewskiej, Wiśniowej przyjętego uchwałą Nr XXI/234/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 września 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 28 października 2012 r. poz. 2219) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenów w rejonie ulicy: Gdańskiej, Morskiej, przyjętego uchwałą Nr XL/435/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2006 roku (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 4585), zgodnie z którymi przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenach zieleni parkowej – skwer zieleni publicznej oznaczony w planie symbolem 22 ZP oraz terenach zieleni parkowej oznaczonej symbolem ZP.11/2 (wymóg zachowania ogólnodostępnego przejścia pieszego w formie alei parkowej). Ponadto, nieruchomość znajduje się w strefie obszaru i terenu górniczego, w strefie ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego oraz w strefie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 123. Działka nr 34 nie znajduje się w obszarze rewitalizacji, którym jest Śródmieście – Starówka.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona wraz z sąsiednią nieruchomością oznaczoną numerem działki 33, siatką osadzoną na metalowych słupkach. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz niezabudowane tereny zielone. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, oznaczonej numerem działki 1 (ulica Morska) położonej w obrębie nr 3 miasta Stargard. Działka ma regularny kształt oraz płaskie ukształtowanie terenu. Nieruchomość nie została zaopatrzona w urządzenia infrastruktury technicznej. Nieruchomość jest obsadzona drzewkami oraz krzewami ozdobnymi.

Aktualizacja opłat może nastąpić jeden raz w roku w związku ze zmianą zarządzenia Starosty Stargardzkiego w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za wydzierżawienie na cele pozarolnicze nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1, pok. 205,
tel. 91/48 04 929 lub 91/48 04 834, a zapytania kierować na adres: kkudla@powiatstargardzki.eu

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie

na okres od dnia 14 lutego 2023 r. do dnia 07 marca 2023 r.

Pełna treść wykazu dostępna jest także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego:

bip.powiatstargardzki.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec