Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Starosta Zielonogórski podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 0001 miasta Czerwieńsk, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

OGŁOSZENIE

Starosta Zielonogórski podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 0001 miasta Czerwieńsk, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

WYKAZ

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 0001 miasta Czerwieńsk, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

  Lp.  Położenie    Numer działki  Pow. działki    Opis nieruchomości Cena nieruchomości  Forma zbycia
1.obręb 1 miasta Czerwieńsk647/4  0,1513 ha  Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłego komisariatu i budynkiem gospodarczym. Niezabudowany obszar działki stanowi zaplecze zabudowy i jest zagospodarowany poprzez utwardzenia ciągów jezdno-pieszych żelbetowymi oraz ażurowymi płytami betonowymi. Pozostały obszar porośnięty intensywnie roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami. Działka posiada kształt nieregularny oraz płaskie ukształtowanie terenu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi. Działka jest ogrodzona łącznie z działkami sąsiednimi numer 647/3 i 406/3, z którymi tworzy jedną posesję. Nieruchomość wyposażona jest w sieć wodną, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjną.  Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk uchwalonym Uchwałą Nr 0007.116.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016 r. oznaczona jest symbolem U3 – tereny usług publicznych i administracji z dopuszczeniem ogólnomiejskich zajmujących maksymalnie do 50% powierzchni terenu. W ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem Bi – inne tereny zabudowane. Księga wieczysta nr ZG1E/00058319/6125 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)      Darowizna na rzecz Gminy Czerwieńsk
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie społeczno-kulturowo-edukacyjnym (zespół przedszkolno-żłobkowy)   

– Na podstawie art. 34 ust 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.), w niniejszej sprawie nie stosuje się przepisów o pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości. 

– Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  31.07.2023 r. na okres 21 dni tj. od dnia 31.07.2023 r. do dnia 21.08.2023 r.  

– Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Zielona Góra, dnia 31.07.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia