Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Syndyk masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości.

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości.

Sygnatura akt sądowych postępowania upadłościowego: XI GUp 925/21

Niniejsza oferta stanowi wyciąg z Warunków Sprzedaży. Pełne Warunki Sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu: 573 424 336 lub pod adresem e-mail: pretium.biuro.poznan@gmail.com

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży są 2 nieruchomości Upadłego, stanowiące gospodarczą całość (dalej łącznie zwane „Nieruchomością”).

W skład Nieruchomości wchodzą:

a) działka zabudowana o nr ew.1525/2, obręb 0001 Śmigiel, o powierzchni 3357m2, położona w miejscowości Śmigiel ul. Łepkowicza 17b, gmina Śmigiel, powiat kościański, województwo wielkopolskie, na której to nieruchomości posadowione są budynki pieczarkarni o łącznej pow. użytkowej 826,65m2 i pow. zabudowy 1029,00m2 (7 komór produkcyjnych, pomieszczenie magazynowe, korytarz, WC, pomieszczenie biurowe) oraz budynek mieszczący kotłownię (pow. użytkowa 20,00m2), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1K/00025798/0 (dalej „Nieruchomość 1”);

b) działka niezabudowana o nr ew.1524/1, obręb 0001 Śmigiel, o powierzchni 129m2, położona w miejscowości Śmigiel ul. Łepkowicza 17b, gmina Śmigiel, powiat kościański, województwo wielkopolskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1K/00028909/3 (dalej „Nieruchomość 2”),

Oszacowanie wartości Nieruchomości, jest dostępne do wglądu w Kancelarii Syndyka [ul. Obornicka 330; 60-689 Poznań] lub w czytelni Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych [ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań].

Niezależnie, Syndyk może udostępnić Oszacowanie drogą elektroniczną.

Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 597 000,00 zł [słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych] netto, z czego cena Nieruchomości 1 wynosi 591 450,00 zł, a cena Nieruchomości 2 wynosi 5 550,00 zł (przy czym zakłada się sprzedaż całej Nieruchomości, to jest łącznie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2). Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, który to podatek zostanie doliczony do ostatecznie ustalonej ceny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferty należy składać listem poleconym na adres Biura Syndyka: Pretium sp. z o.o. ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań. Oferty uważa się za złożone w terminie jeśli wpłyną do Biura Syndyka do dnia 13 października 2023 r. włącznie.

Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po wskazanym terminie lub nie spełniająca Warunków nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej większej kopercie. Każda z kopert winna zawierać dopisek „NIE OTWIERAĆ oferta na zakup nieruchomości sygn. akt XI GUp 925/21”.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu/aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 59 700,00 zł [słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100].

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2023 roku o godzinie 10:00 w Biurze Syndyka: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań.

Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne przetargu, Syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) w wyznaczonym przez siebie terminie (a jeśli będzie to możliwe to jeszcze w dniu otwarcia ofert) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Syndyk (Pretium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu). http:// pretiumdoradcy.pl/ przetargi/ Kontakt tel. 573 424 336 lub pod adresem e-mail: pretium.biuro.poznan@gmail.com

W imieniu Syndyka masy upadłości

Górny sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu

Kacper Kostrzewa

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.