Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564
/
/
Syndyk masy upadłości Katarzyny Zastawnik ogłasza przetarg

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Katarzyny Zastawnik ogłasza przetarg

Syndyk masy upadłości Katarzyny Zastawnik sygn.akt VI GUp 287/20 ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest nieruchomość  będąca własnością Katarzyny Zastawnik   w upadłości  zabudowana budynkiem mieszkalnym   położona w  Kozach przy ul. Nadbrzeżnej 98  (43-340 Kozy)  objęta KW nr BB1B/00043043/3 składająca się z  działki o numerze ewidencyjnym 526/63 o powierzchni  0,3189 ha.  zabudowanej  budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 275 m2  za cenę minimalną 455.000,00 zł. netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć  tysięcy  złotych). Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy wynika, iż budynek podlega ochronie konserwatora zabytków.

§ 1

           1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej  nieruchomości   na rachunek bankowy masy upadłości : Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Ligus (upadłość Katarzyna Zastawnik) nr 33 1090 1740 0000 0001 4673 4533.

      2. Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 23.09. 2022r.

           3.W przypadku wybrania oferty danego oferenta wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

§2

          1.Oferty nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu należy składać w Kancelarii Notarialnej Wiesława Kłaputa w Bielsku-Białej ul. Cechowa 5, 43-300 Bielsko-Biała w dniu 26 września 2022r.. w godz. od 10.00 do 10.30 w zamkniętych kopertach.  Oferta powinna zawierać :

a)  oferowaną cenę zakupu nieruchomości,

b) dowód wpłaty wadium,

c) oświadczenie, iż oferent  akceptuje  warunki Regulaminu Przetargu,

          zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetarg i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjął do wiadomości, że Syndyk nie      odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości.

          d) numer rachunku bankowego na który powinno zostać zwrócone wadium. .

                2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 września 2022r.   o godz.10.35  w Kancelarii  Notarialnej Wiesława Kłaputa adres jak wyżej.

          3. Podana cena nie obejmuje podatku VAT.

          4 .Nabywca ponosi wszelkie koszty i ciężary /podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, łącznie z ewentualnym wykreśleniem obciążeń przedmiotowych praw. Wyboru notariusza dokonuje syndyk.

          5 .Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i obciążenia dotyczące nieruchomości wygasają z mocy prawa zgodnie z art. 313 ustawy Prawo upadłościowe.

§3

  1. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Warunkami Przetargu w biurze syndyka w Bielsku-Białej, ul.Cieszyńska 365 I piętro  pokój 106 oraz pod numerem telefonu 602 439 877.
  2. Z przedmiotem przetargu można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu.

3. Opis oraz pozostała dokumentacja dotycząca nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze syndyka – po uprzednim uzgodnieniu oraz w aktach postępowania upadłościowego o sygn.VI GUp 287/20.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.