Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Wójt Gminy Bogdaniec ogłasza I publiczny przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin i Bogdaniec

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bogdaniec ogłasza I publiczny przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin i Bogdaniec

RIT.6840.1.2023.PTM

Wójt Gminy Bogdaniec

ogłasza

I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony

dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin i Bogdaniec

na terenie gminy Bogdaniec –  woj. lubuskie.

PołożenieNr działkiPow.Cena wywoławcza (zł)Wadium (zł)Opis i przeznaczenie nieruchomościNr księgi wieczystej
Bogdaniec ul. Polna405/20,1438 ha95.000,009.500,00Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 85/2008 z dnia 18.11.2008 r.  Rodzaj inwestycji: budowa domu jednorodzinnego.GW1G/00103313/3
Jenin1500/47 1499/60,0587 ha 0,0236 ha100.000,0010.000,00Nieruchomość położona jest w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
2MN1-funkcja mieszkaniowa.
  GW1G/00080523/0 GW1G/00071705/4
Jenin114/10,33 ha400.000,0040.000,00Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 26/2022 z dnia 29.04.2022 r. na budowę budynku handlowo-usługowego. Oznaczenie w ewidencji gruntów Grunty orne-RIVa.GW1G/00105009/3
Jenin ul. Graniczna14920,0601 ha85.000,008.500,00Nieruchomość położona jest w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona symbolem MN- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.GW1G/00049042/5
  1. Przetarg odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bogdańcu.
  2. Nieruchomości stanowią własność Gminy Bogdaniec i są wolne od obciążeń i zobowiązań.
  3. Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT.
  4. Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne oraz prawne, które wpłaciły wadium wnoszone w pieniądzu i złożyły pisemną ofertę proponując cenę wyższą niż cena wywoławcza – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości w dniu 14 kwietnia 2023 r. – nie otwierać” w sekretariacie Urzędu Gminy Bogdaniec ul. Mickiewicza 45 do dnia 11 kwietnia 2023 r. Wadium w w/w wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy – GBS Barlinek O/Bogdaniec Nr 59 8355 0009 0043 5538 2000 0001 do dnia 11 kwietnia 2023 r. Wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet wylicytowanej należności ceny nabycia nieruchomości. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.
  6. Ustala się ostateczny termin dokonania całej wylicytowanej wpłaty do czasu zawarcia aktu notarialnego. Oprócz w/w ceny – nabywca nieruchomości zobowiązany jest ponieść koszty przepisu notarialnego. Termin podpisania umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niedotrzymanie powyższych terminów powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  7. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278), wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy.
  8. Wójt Gminy ma prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
    z 14 września 2004 r. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.).

Pisemna oferta powinna zawierać:

1.Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

2.Datę sporządzenia oferty.

3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4.Oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza oraz sposób jej zapłaty.

5.Kopię dowodu wpłacenia wadium.

Wszelkich informacji udziela Podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami i geodezji Urzędu Gminy Bogdaniec, pok. nr 6, tel. (095 7510 210 wew. 28 lub bezpośrednio 95 723 73 88)

Termin wywieszenia:  10 marca 2023 r.                   

Termin zdjęcia:           14 kwietnia 2023 r.

                                                                                                                                  Wójt Gminy Bogdaniec

,

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia