Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5719
/
/
Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej ruinami dwóch zabudowań rolnych, położonej  w obrębie Żeliszów

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej ruinami dwóch zabudowań rolnych, położonej  w obrębie Żeliszów

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

działki zabudowanej ruinami dwóch zabudowań rolnych, położonej  w obrębie Żeliszów przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej (symbol planu 20.MN), wpisana do księgi wieczystej nr JG1B/00015134/6

Nr działkiPowierzchnia (ha)Cena wywoławcza (zł)Wadium (zł)  
246/70,107950.000,00 zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług5.000,00  

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2023 r.

 o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu

ul. Teatralna 1a (pok. nr 17)

Na sprzedaż nieruchomości odbyła się:

I przetarg w dniu 26 lipca 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec nr konta
92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 w terminie do 23 października 2023 r. (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy).
Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
 Urzędu Gminy pok. nr 7 tel. 75 732 32 21  wew. 116

Działka położona jest przy utwardzonej drodze o nawierzchni asfaltowej, w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Teren płaski. Na gruncie rosną drzewa i krzewy, nie przedstawionej wartości rynkowej.

Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Nieruchomość zostaje przyjęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Bolesławiec za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu, Wójt Gminy możeodstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • oświadczenie oferenta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu
    do pobrania na stronie BIP Gminy Bolesławiec w zakładce – sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

·  w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

· w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

· w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

· w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

· w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. Oświadczenie do pobrania na stronie BIP Gminy Bolesławiec w zakładce – sprzedaż i dzierżawa nieruchomości.

                                                                                                          ZASTĘPCA WÓJTA
                                                                                                                                                 /-/

                                                                                                                                mgr inż. Roman Jaworski

Bolesławiec, dnia 18 września 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz

WYKAZ