Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 405 w Jackowicach

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 405 w Jackowicach

WÓJT GMINY ZDUNY
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 405 w Jackowicach

L.p.Położenie  Nr działki/ powie-  rzchniaNr KWOpis nieruchomościCena wywoławcza (zł)Przeznaczenie
1.Jackowice405 powierzchnia 0,06 haLD1O/ 00029796/1– powierzchnia 0,06 ha
– nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów rolnych.
– w bezpośrednim sąsiedztwie teren rekreacyjno-sportowy   z boiskiem, 
– położona ok. 3 km od centrum Zdun. ok. 2 km od drogi krajowej nr 98 Warszawa-Poznań, ok.1,5 km do stacji PKP w Jackowicach
– przylega do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej
– możliwość podłączenia do sieci wodnej i elektrycznej
– dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz  z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
– brak obciążeń ograniczonymi prawami rzeczowymi
– granice zbywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Urzędu Gminy Zduny.
41 000,00 zł (+VAT 23%)  sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w
przetargu powiększoną o podatek VAT
Brak aktualnego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Obszar jest objęty decyzją o warunkach zabudowy.  Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem „B1”- obszary zabudowy o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usługowej z dopuszczeniem zabudowy techniczno-produkcyjnej. W wypisie z rejestru gruntów dz.405 oznaczona jako RIIIa-0,06 ha

1. Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w Księdze Wieczystej Nr KW LD1O/00029796/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym
w Łowiczu.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Zduny.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości nieruchomości 4 100,00 zł do dnia 20 kwietnia 2023r. na konto Gminy Zduny 95 9288 1109 1270 1384 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy z dopiskiem przetarg działka 405 w Jackowicach. Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Gminy lub do kasy Urzędu Gminy Zduny.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:   
w przypadku: 
– przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw,           
– w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości, wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw,           
– w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.   
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

– Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.    
– osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba, że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

4. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zakończenia przetargu.

Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia podpisania protokołu z przetargu
zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu o akcie notarialnym Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się
w wyznaczonym miejscu i czasie celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

6. Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

7. Wszelkie opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

9. Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się ze stanem technicznym nieruchomości przed przetargiem.

10. Warunki przetargu zawarte w regulaminie przetargu udostępnione są do wglądu
w Urzędzie Gminy Zduny w pokoju nr 22  – stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia