Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Oświęcim, dn. 29.11.2023r

Nasz znak: SGG.6845.1.4.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego przeznaczonych do wynajęcia

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r, poz. 344 z późn. zm.)

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Lokal nr 2 wyodrębniony w budynku położonym w Oświęcimiu przy ulicy Wyspiańskiego 10 – księga wieczysta nr KR1E/00062316/4.
 2. Powierzchnia nieruchomości: 44,40 m2
 3. Opis nieruchomości:

Przedmiotem najmu jest lokal łącznej powierzchni 44,40 m2, składający się z dwóch pomieszczeń biurowych położonych na parterze budynku, oznaczonych numerami 14 i 14A.

 1. Obciążenia na nieruchomości: brak
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 2B 17 MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
 3. Termin zagospodarowania nieruchomości: umowa najmu na czas nieoznaczony
 4. Cena nieruchomości: nie dotyczy
 5. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 6. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy:
 • czynsz miesięczny netto w wysokości 1 471,03 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 03/100), powiększony o należny podatek VAT
 • opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi z doliczonym podatkiem VAT, wyliczona na podstawie iloczynu ilości pracowników najemcy i średniej stawki za wywóz odpadów komunalnych, wynikającej z faktur za poprzedni rok
 • opłata za energię elektryczną – według odczytu liczników znajdujących się w wynajmowanych pomieszczeniach z zastosowaniem stawki dostawcy energii,
 • opłata za centralne ogrzewanie – proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni, miesięcznie wg stawki dostawcy,
 1. Termin wnoszenia opłat: Czynsz miesięczny oraz miesięczna ryczałtowa opłata za energię elektryczną będzie płatna do 20 – go dnia każdego miesiąca na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury, przekazanej Najemcy do dnia 5 każdego miesiąca; w przypadku nie doręczenia przez Wynajmującego faktury we wskazanym wyżej terminie, płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury. Należności za centralne ogrzewanie będą płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury Najemcy.
 2. Zasady aktualizacji opłat: coroczna waloryzacja ogłaszanym przez GUS w Monitorze Polskim współczynnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni z terminem obowiązywania od 1 kwietnia roku następnego
 3. Informacja o przeznaczeniu do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najmu, dzierżawę lub użyczenia: nieruchomość przeznaczona do wynajęcia w trybie bezprzetargowym
 4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami: nie dotyczy.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 29 listopada 2023r do dnia 20 grudnia 2023r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10 (parter tablica ogłoszeń nr 4), oraz na stronie BIP Powiatu Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w zakładce ogłoszenia o nieruchomościach, a ponadto Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarce Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu , parter, pokój nr 23, poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek: 7:30-17:00, piątek: 7:30–14:00 lub telefonicznie pod numerem 33 844 97 48.

Z up. Starosty

Anna Sieradzka
Z-ca Naczelnika
Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

(podpisano elektronicznie)

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy