Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza I przetarg ustny ograniczony na wynajem części holu, położonego na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Świdnic

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza I przetarg ustny ograniczony na wynajem części holu, położonego na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Świdnic

ZARZĄD POWIATU W ŚWIDNICY

58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7

tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27 e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl   web: www.powiat.swidnica.pl

OGŁASZA

I przetarg ustny ograniczony na

wynajem części holu, położonego na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego
w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 7

Mając na uwadze potrzeby klientów wydziału komunikacji, wybrano formę przetargu ograniczonego do podmiotów świadczących usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Część holu przeznaczona na wynajem o powierzchni 4,50 m2  usytuowana jest na końcu prawego skrzydła korytarza na trzecim piętrze budynku Starostwa Powiatowego  w Świdnicy przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7.

Przeznaczenie przedmiotu najmu: działalność ubezpieczeniowa.

Przedsiębiorca/osoba fizyczna zainteresowana wynajmem powinna być agentem ubezpieczeniowym oraz zgłosić swoje uczestnictwo w przetargu.

Zgłoszenie uczestnictwa należy składać w formie pisemnej do dnia 20.09.2022 r.
do godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w pokoju nr 308 III piętro
.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– datę zgłoszenia

– imię i nazwisko/nazwę firmy wraz z adresem i nr telefonu,

– Informacje z Komisji Nadzoru Finansowego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania zgłoszeń, potwierdzającą że przedsiębiorca/osoba fizyczna jest wpisana do rejestru agentów ubezpieczeniowych (RAU),

– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych

– nr konta oferenta, na które należy zwrócić wadium

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w dniu 22.09.2022 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym obok pokoju nr 308 III piętro oraz  na stronie internetowej Zamawiającego https://spswidnica.bip.e-zeto.eu  w zakładce PRZETARGI/Sprzedaż i wynajem nieruchomości

Umowa najmu zostanie zawarta na okres trzech lat.

Najemca oprócz czynszu będzie uiszczał opłaty za media.

Cena wywoławcza wynosi – 21,21 zł/m2 powierzchni

Obowiązuje postąpienie w wysokości nie niższej niż 10,00 zł.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Wadium – 2.000,00 zł

Wadium musi znaleźć się na koncie Powiatu Świdnickiego
nr 51 1560 0013 2124 0278 6000 0025 do dnia 20.09.2022 r.

Wadium najemcy zostanie zaliczone na poczet czynszu, zaś pozostałym oferentom przelane na ich konto niezwłocznie po przetargu.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy najmu oferent traci wadium na rzecz Powiatu Świdnickiego.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2021 r. o godz. 10.00 w pok. nr 308, III p.
w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

Dodatkowych informacji udziela – Joanna Pawlak-Bukszyńska Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 110, tel. 074 85-00-41

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58–100 Świdnica tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Świdnickim jest Pan Wojciech Chudziński, e-mail – iodo@powiat.swidnica.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na wynajem części holu, położonego na trzecim piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 7 w Świdnicy, nr WI.2501.1.2022 prowadzonym w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do przeprowadzenia przetargu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r. poz.121 t.j ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490), oraz Uchwały XLIII/362/2018 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Świdnickiego w zakresie najmu i dzierżawy lokali użytkowych

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.). 

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań Powiatu Świdnickiego

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Projekt

U M O W A     N A J M U

zawarta w dniu ………………..… 2022 r. w Świdnicy pomiędzy:

Powiatem Świdnickim z siedzibą w Świdnicy przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 7, NIP 884-23-69-827, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Świdnicy, w imieniu którego działają:

1.  Pan Piotr Fedorowicz               – Starosta  Świdnicki,

2.  Pan Zygmunt Worsa                – Wicestarosta Świdnicki,

zwanym dalej „Wynajmującym”,

a

…………………………………………………………………

zwanym dalej „Najemcą”,

następującej treści :      

§  1

1. Wynajmujący oddaje w najem, a Najemca przyjmuje, część holu o powierzchni użytkowej 4,50 m2, położoną na końcu prawego skrzydła korytarza na trzecim piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, z przeznaczeniem na działalność ubezpieczeniową.

2. Najemca wyposaży przedmiotową część holu we własnym zakresie i na własny koszt, po uzgodnieniu
z Wynajmującym.

3. Najemca  może prowadzić działalność ubezpieczeniową wyłącznie w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

§  2

Umowa zawarta jest na okres trzech lat i obowiązuje od dnia ………………..…… 2022 r.

§  3

1.   Stawkę czynszu najmu ustala się w wysokości ….…zł/m2 powierzchni użytkowej, zgodnie
z protokołem z ……. przetargu ustnego ograniczonego nr …..…, który odbył się w dniu …………….. 2022 r. Do ustalonego czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

2.    Czynsz miesięczny wynosi:

       4,50 m2 x ……… zł/m2  = ………. zł + ………… zł (23 % VAT) =  ………….. zł

       (słownie: …………………………………….).

3.  W kolejnych latach waloryzacja stawki czynszu następować będzie zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/362/2018 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Świdnickiego w zakresie najmu i dzierżawy lokali  użytkowych (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 12 lipca 2018 r., poz. 3569).

4.  Czynsz płatny jest z góry bez odrębnego wezwania do dziesiątego dnia każdego miesiąca na konto Wynajmującego – nr 88 1560 0013 2400 1240 2786 000.

§  4

Najemca będzie ponadto ponosił opłaty:

a)  za ogrzewanie – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni  użytkowej,   

b)  za  wodę i ścieki – proporcjonalnie do ilości zatrudnionych osób,

c)  za odpady stałe – proporcjonalnie do ilości zatrudnionych osób,

d)  za energię elektryczną – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni użytkowej,

– na podstawie aktualnych faktur wystawianych przez Wynajmującego.

§  5

W przypadku niedotrzymania terminów płatności naliczane będą odsetki ustawowe.

§  6

Najemca zobowiązany jest utrzymywać przedmiot najmu w należytym stanie technicznym, dokonywać na własny koszt konserwacji i remontów bieżących, napraw konserwacyjnych, ponosić koszty związane ze zwykłym korzystaniem z rzeczy oraz przestrzegać ustaleń wynikających z obowiązujących przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony mienia.

§  7

Najemca nie może dokonywać zmian w przedmiocie najmu bez uzgodnienia i pisemnej zgody  Wynajmującego.

§  8

Najemca nie może podnająć przedmiotu najmu w całości lub w części albo oddać go w bezpłatne

używanie osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego.  

§  9

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę ruchomości służących Najemcy do prowadzenia działalności i stanowiących jego własność.

§  10

Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.

§ 11

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:

a)  samodzielnej zmiany przeznaczenia przedmiotu najmu określonego w § 1,

b) podnajęcia przedmiotu najmu w całości lub jego części albo oddania go w bezpłatne  używanie bez pisemnej zgody Wynajmującego,     

c)  dokonania bez pisemnej zgody Wynajmującego zmian w przedmiocie najmu,

d) opóźnienia w uiszczeniu czynszu lub opłat wynikających z umowy najmu przez co najmniej dwa okresy płatności.

§ 12

1. Po zakończeniu stosunku najmu, Najemca winien przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym

    Wynajmującemu przedmiot  najmu w całości, w stanie, w jakim go otrzymał.

2. Za uszkodzenie, zniszczenie lub braki powstałe w czasie trwania umowy odpowiedzialność  ponosi Najemca.

3. Nieopuszczenie przedmiotu najmu po zakończeniu stosunku najmu spowoduje naliczenie przez Wynajmującego należności za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania w wysokości 400 % ostatnio obowiązującej kwoty czynszu.

§  13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy wymagają formy pisemnej akceptowanej przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§  14

Jeżeli Najemca nie poinformuje Wynajmującego o zmianie dotychczasowej siedziby firmy, wszelką korespondencję przekazaną przez Wynajmującego na ten adres uważa się za prawidłowo doręczoną.

§  15

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Uchwały Nr XLIII/362/2018 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Świdnickiego w zakresie najmu i dzierżawy lokali użytkowych (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 12 lipca 2018 r., poz. 3569).

§  16

Sprawy sporne wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Wynajmującego.

§  17

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Wynajmujący, a jeden – Najemca.

WYNAJMUJĄCY  :                                                             NAJEMCA   :

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO