Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Zarząd Powiatu Zielonogórskiego ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego, wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, położonego w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 15

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego, wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, położonego w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 15

ZARZĄD POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

działając zgodnie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

 nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

OGŁASZA

IV  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego, wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, położonego w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 15

  Lp.  Położenie nieruchomości  Numer działki  Pow. działki    Opis  nieruchomości  Cena wywoławcza  Wadium  
  1.   Sulechów Al. Niepodległości 15    374/4   Księga wieczysta ZG2S/00022445/7  0,2417 haLokal użytkowy numer 3.17
o powierzchni użytkowej 43,70 m2, położony na drugim piętrze (III kondygnacji) budynku użytkowego, usługowo-biurowego, wielolokalowego, składający się z dwóch pomieszczeń biurowych i poczekalni. Instalacje-wodna, elektryczna, kanalizacyjna, CO lokalne. Stan techniczny lokalu  poprawny. Do lokalu przynależy udział w gruncie
i w częściach wspólnych budynku
wynoszący 1 728/100 000.
Cena wywoławcza lokalu : 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wartość udziału
w gruncie : 2 344,00 zł Sprzedaż zwolniona jest
z podatku VAT.
  6 000,00 zł

–  Przetarg odbędzie się w dniu  12 września 2023 r. o godzinie 9.00.w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze  przy ul. Podgórnej 5,  pokój nr 208.

– Zakończony wynikiem negatywnym pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 26 stycznia 2023 roku.

– Zakończony wynikiem negatywnym drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 3 kwietnia 2023 roku.

– Zakończony wynikiem negatywnym trzeci przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 21 czerwca 2023 roku.

– Budynek główny położony przy Al. Niepodległości 15 w Sulechowie wpisany jest do rejestru zabytków z wyłączeniem dobudowanego segmentu budynku od strony północnej, w której to części znajdują się przedmiotowe lokale użytkowe. W/w lokale użytkowe nie są objęte decyzją  o wpisie  do  rejestru zabytków.

– W budynku zawiązała się Wspólnota Mieszkaniowa.

– Przedmiotowe lokale posiada  świadectwo charakterystyki energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce  energetycznej  budynków (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 497 ze zm.).

– Lokale wolne są od obciążeń i zobowiązań.

– Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanych lokali.

– Nieruchomość, w której znajdują się przedmiotowe lokale posiada dostęp do drogi publicznej.

– Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu i umowie notarialnej, że:

  • wiadomym jest mu, iż sprzedaż przedmiotowego lokalu następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,
  • znany jest mu przedmiot przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń oraz nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, co do wyglądu i stanu przedmiotowego lokalu.

  – Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu.

– Wadium w pieniądzu w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do dnia 7 września 2023 r. na konto Powiatu Zielonogórskiego Nr: 93 1600 1156 1848 5780 8000 0003, (ze wskazaniem tytułu wpłaty wadium, numeru lokalu oraz uczestnika przetargu w przypadku gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy.

– Oboje małżonkowie posiadający wspólność ustawową małżeńską biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka   zawierającym zgodę na odpłatne nabycie lokalu.

– Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze zobowiązane są przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych (zgodę wspólników) na nabycie lokalu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

– Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Powiatu Zielonogórskiego.

– Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.

– Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

– Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy  w  formie aktu notarialnego.

– Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

– Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej  w  ustalonym miejscu i terminie,  organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

– Organizator przetargu umożliwi obejrzenie przedmiotowych lokali, po uprzednim kontakcie  telefonicznym pod nr  68 45 27 523 i nr 68 45 27 530 i ustaleniu terminu. 

–  Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 pokój  nr 10 lub  telefonicznie  pod  nr  tel.  68 45 27 523 i nr 68 45 27 530.

– Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi  § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

– Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze www.powiat-zielonogorski.pl  i na stronie podmiotowej w Biuletynie  Informacji  Publicznej www.bip.powiat-zielonogorski.pl.

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU.

Zielona Góra, dnia 8 sierpnia 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia