Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Zarządzenie nr 19/2023 Wójta Gminy Janowiec

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 19/2023 Wójta Gminy Janowiec

Zarządzenie Nr 19/2023

Wójta Gminy Janowiec

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania

w najem na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym.
  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w części do oddania w najem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem, o którym mowa w § 1 ust. 2 należy zamieścić do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec, a także na stronie internetowej urzędu.  
  2. Informację o zamieszczeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam inspektorowi ds. planowania przestrzennego i inwestycji.  

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. Wójta

                                                                                                     Waldemar Słowik

                                                                                                       Sekretarz Gminy

Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2023

Wójta Gminy Janowiec z dnia 18.04.2023 r.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym

  Adres nieruchomości    Gmina Janowiec, Obręb miejscowości Brześce.  
  Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości    Lokal mieszkalny zlokalizowany w budynku oznaczonym numerem porządkowym 36 w miejscowości Brześce, usytuowany na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 695 o powierzchni 1,0521 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  LU1P/00052286/2.  
  Opis nieruchomości  Ww. lokal mieszkalny przeznaczony jest do oddania w najem, na okres do 3 lat jako lokal socjalny. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 28,175 m2. Lokal mieszkalny składa się z pokoju o pow. 16,23 m2, kuchni o pow. 7,47 m2, łazienki o pow. 3,45 m2, przedpokoju o pow. 1,03 m2.Do lokalu mieszkalnego przynależy komórka o łącznej pow. 3,00 m2.  
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania      Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowiec zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/213/02 Rady Gminy Janowiec z dnia 9 października 2002 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec (Dz. Urz. Woj. Lubel. z dnia 30.11.2002 r. Nr 151, poz. 3476 z późn. zm.) nieruchomość ozn. nr 695 położona w miejscowości Brześce znajduje się w terenach usług komercyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 8UC. Ww. nieruchomość nie jest objęta planem rewitalizacji.  
  Termin zagospodarowania nieruchomości    Nie dotyczy.  
  Cena nieruchomości    Nie dotyczy.
  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego    Nie dotyczy.
  Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy    Miesięczny czynsz najmu w wysokości 35,50 zł, ustalony zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta Gminy Janowiec z dnia 08 lipca 2020 r. w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych. Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych, wynikających z korzystania z lokalu mieszkalnego, w szczególności opłat za dostawy i dystrybucję energii elektrycznej, dostawy wody, odbiór odpadów komunalnych.  Najemca będzie miał obowiązek uiszczać wszelkie podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym.  
  Terminy wnoszenia opłat    Czynsz najmu płatny miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Czynsz za niepełny miesiąc liczony będzie proporcjonalnie do okresu trwania najmu, przyjmując że jeden miesiąc liczy 30 dni.  
  Zasady aktualizacji opłat    Brak.  
  Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie    Do oddania w najem przeznaczony jest lokal mieszkalny o pow. 28,175 m2, jako lokal socjalny na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym.  
  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości    Nie dotyczy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 18.04.2023 r. do dnia 09.05.2023 r.

       Z up. Wójta

  Waldemar Słowik    Sekretarz Gminy

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy