Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

150/2023

z dnia

30.05.2023

Ogłoszeń w bazie:

3313
/
/
Zarządzenie Nr 22/2023

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 22/2023

Zarządzenie Nr 22/2023

Starosty Puławskiego

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania
w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Puławach przy ul. Norwida, oznaczonej numerem ewidencyjnym 766/77 o pow. 0,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy
  w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00045346/9, na której zlokalizowane są dwa boksy garażowe, oznaczone numerami 3 i 8 każdy o pow.
  18 m2, przeznaczone do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.
 2. Wykaz części nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
 3. Przedmiotowe boksy garażowe, oznaczone numerami 3 i 8 objęte będą odrębnymi postępowaniami przetargowymi.

§ 2

 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zarządzenia wywieszony zostanie na okres 21 dni
  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Puławy oraz opublikowany w prasie internetowej. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Starosta Puławski

Danuta Smaga

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2023

Starosty Puławskiego z dnia 27 lutego 2023 r.

ZN.6845.6.2023.ZP

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do wynajęcia

na okres do 3 lat w trybie przetargowym

  Adres nieruchomości  Gmina Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, ul. Norwida
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynkówNieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 766/77 o pow. 0,1000 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Puławach
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00045346/9.
Opis nieruchomości  Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest kompleks 11 – tu garaży oraz 11 – tu miejsc postojowych wyjazd odbywa się przez szlaban otwierany za pomocą pilota. Postępowaniami przetargowymi objętych będzie dwa boksy garażowe, oznaczone numerami 3 i 8 każdy o pow. 18 m2.  
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania  Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „ Kaniowczyków”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/330/21 Rady Miasta Puławy z dnia 26 sierpnia 2021 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3780 z dnia 10 września 2021 r., stwierdza się, że działka nr 766/77 przy
ul. C. K. Norwida w Puławach, położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolami: „5MW” z przeznaczeniem terenu pod:Podstawowe:zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,obiekty do parkowania – dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzieleni wewnętrznych (A),uzupełniające:skwery,place zabaw,ciągi piesze,ciągi pieszo – rowerowe, obiekty infrastruktury technicznej.„9KDW” z przeznaczeniem terenu pod ciąg pieszy,„14 KDW” z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.   Na obszarze gminy Miasto Puławy nie wyznaczono obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485).
Termin zagospodarowania nieruchomościNie dotyczy
Cena nieruchomościNie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy  Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu najmu za boks garażowy numer 3 wynosi 200,00 zł netto;Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu najmu za boks garażowy numer 8 wynosi 200,00 zł netto; Wylicytowana wysokość miesięcznego czynsz najmu podlegać będzie opodatkowaniu  podatkiem VAT,  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).  
Terminy wnoszenia opłatMiesięczny czynsz najmu płatny do 20 dnia każdego miesiąca.
Termin aktualizacji opłatCzynsz najmu będzie waloryzowany corocznie, począwszy od dnia 1 kwietnia 2023 roku według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.
Informacja
o przeznaczeniu
  Przeznaczenie do oddania w najem dwóch boksów garażowych, oznaczonych numerami 3 i 8 na okres do 3 lat w trybie przetargowym. Przedmiotowe boksy garażowe, objęte będą odrębnymi postępowaniami przetargowymi.  
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomościNie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj.  od  dnia 28 lutego 2023 r. 
do  dnia 21 marca 2023 r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mieroszowa informuje, że został wywieszony wykazy nr 59 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

ZAWIADOMIENIE