Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Zarządzenie Nr 22/2023

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 22/2023

Zarządzenie Nr 22/2023

Starosty Puławskiego

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania
w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Puławach przy ul. Norwida, oznaczonej numerem ewidencyjnym 766/77 o pow. 0,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy
  w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00045346/9, na której zlokalizowane są dwa boksy garażowe, oznaczone numerami 3 i 8 każdy o pow.
  18 m2, przeznaczone do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.
 2. Wykaz części nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
 3. Przedmiotowe boksy garażowe, oznaczone numerami 3 i 8 objęte będą odrębnymi postępowaniami przetargowymi.

§ 2

 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zarządzenia wywieszony zostanie na okres 21 dni
  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Puławy oraz opublikowany w prasie internetowej. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Starosta Puławski

Danuta Smaga

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2023

Starosty Puławskiego z dnia 27 lutego 2023 r.

ZN.6845.6.2023.ZP

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do wynajęcia

na okres do 3 lat w trybie przetargowym

  Adres nieruchomości  Gmina Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, ul. Norwida
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynkówNieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 766/77 o pow. 0,1000 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Puławach
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00045346/9.
Opis nieruchomości  Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest kompleks 11 – tu garaży oraz 11 – tu miejsc postojowych wyjazd odbywa się przez szlaban otwierany za pomocą pilota. Postępowaniami przetargowymi objętych będzie dwa boksy garażowe, oznaczone numerami 3 i 8 każdy o pow. 18 m2.  
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania  Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „ Kaniowczyków”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/330/21 Rady Miasta Puławy z dnia 26 sierpnia 2021 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3780 z dnia 10 września 2021 r., stwierdza się, że działka nr 766/77 przy
ul. C. K. Norwida w Puławach, położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolami: „5MW” z przeznaczeniem terenu pod:Podstawowe:zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,obiekty do parkowania – dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzieleni wewnętrznych (A),uzupełniające:skwery,place zabaw,ciągi piesze,ciągi pieszo – rowerowe, obiekty infrastruktury technicznej.„9KDW” z przeznaczeniem terenu pod ciąg pieszy,„14 KDW” z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.   Na obszarze gminy Miasto Puławy nie wyznaczono obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485).
Termin zagospodarowania nieruchomościNie dotyczy
Cena nieruchomościNie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy  Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu najmu za boks garażowy numer 3 wynosi 200,00 zł netto;Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu najmu za boks garażowy numer 8 wynosi 200,00 zł netto; Wylicytowana wysokość miesięcznego czynsz najmu podlegać będzie opodatkowaniu  podatkiem VAT,  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).  
Terminy wnoszenia opłatMiesięczny czynsz najmu płatny do 20 dnia każdego miesiąca.
Termin aktualizacji opłatCzynsz najmu będzie waloryzowany corocznie, począwszy od dnia 1 kwietnia 2023 roku według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.
Informacja
o przeznaczeniu
  Przeznaczenie do oddania w najem dwóch boksów garażowych, oznaczonych numerami 3 i 8 na okres do 3 lat w trybie przetargowym. Przedmiotowe boksy garażowe, objęte będą odrębnymi postępowaniami przetargowymi.  
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomościNie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj.  od  dnia 28 lutego 2023 r. 
do  dnia 21 marca 2023 r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy