Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Zarządzenie nr 41/2022 Wójta Gminy Janowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w najem

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 41/2022 Wójta Gminy Janowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 41/2022

Wójta Gminy Janowiec

z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w najem

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej w części do oddania w najem na cele związane z ustawieniem kontenera biurowego na czas realizacji zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2522L oraz budowa drogi powiatowej nr 2521L” w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem, o którym mowa w § 1 należy zamieścić do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec, a także na stronie internetowej urzędu.  
  2. Informację o zamieszczeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam inspektorowi ds. planowania przestrzennego i inwestycji.  

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 41/2022

Wójta Gminy Janowiec

z dnia 09.06.2022 r.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w najem

Adres       Nieruchomości  Gmina Janowiec, obręb miejscowości Oblasy  
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości    Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr 958/1 o pow. 0,1633 ha, położona w obrębie miejscowości Oblasy, Gminie Janowiec, stanowiąca własność Gminy Janowiec, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  LU1P/00118722/2  
Opis nieruchomości  Do oddania w najem przeznaczona jest część nieruchomości o pow. 40 m2 na cele związane z ustawieniem kontenera biurowego na czas realizacji zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2522L oraz budowa drogi powiatowej nr 2521L”, na okres do 13 miesięcy  
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania      Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowiec zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/213/02 Rady Gminy Janowiec z dnia 9 października 2002 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec (Dz. Urz. Woj. Lubel. z dnia 30.11.2002 r. Nr 151, poz. 3476 z późn. zm.) nieruchomość ozn. nr 958/1 położona w obrębie miejscowości Oblasy znajduje się częściowo w terenach usług komercyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 4aUC oraz częściowo w terenach usług publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolem 4UP  
  Termin zagospodarowania nieruchomości    Nie dotyczy  
Cena nieruchomości  Nie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  Nie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy  Czynsz za najem gruntu w wysokości 60,00 zł netto za kwartał, powiększony o należny podatek VAT
Terminy wnoszenia opłat  Czynsz płatny w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału, przelewem na konto Wynajmującego, po otrzymaniu faktury VAT od Wynajmującego. Czynsz za niepełne kwartały  liczony będzie proporcjonalnie, przyjmując że jeden kwartał liczy 90 dni  
Zasady aktualizacji opłat  Nie dotyczy
  Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie    Przeznaczenie do oddania w najem części nieruchomości  o pow. 40 m2 na cele związane z ustawieniem kontenera biurowego na czas realizacji zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2522L oraz budowa drogi powiatowej nr 2521L”, na okres do 13 miesięcy, w trybie bezprzetargowym  
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości    Nie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 09.06.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych