Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Zarządzenie nr 413/22 Burmistrza Knyszyna z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 413/22 Burmistrza Knyszyna z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży

Knyszyn, 28 czerwca 2022 r.

Gk.6840.4.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2022 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (parter urzędu) wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objęty Zarządzeniem Nr 413/22 Burmistrza Knyszyna z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr 413/22

Burmistrza Knyszyna

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, Dz.U. z 2021 r. poz. 1834), art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( U. 2021 poz. 1899, Dz. U. z 2021 r. poz. 815) zarządzam, co następuje:

&1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Knyszyn, położoną w Knyszynie przy ul. Jagiełły, gmina Knyszyn – zgodnie z załącznikiem.

& 2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (parter). Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym (www.infopublikator.pl), na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl).

                Załącznik do Zarządzenia nr 413/22

Burmistrza Knyszyna

z dnia 28 czerwca 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY KNYSZYN

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

Nr geodezyjny 401/9 o powierzchni 0,0060 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako Bi – inne tereny zabudowane oraz nr geodezyjny 401/11 o powierzchni 0,2971 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako Bi – inne tereny zabudowane. Księga wieczysta Nr BI1B/00095277/2 – Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

  1. Opis nieruchomości:

Knyszyn jest miastem w powiecie monieckim położonym w odległości około 25 km w kierunku północnym od Białegostoku, przy drodze krajowej Nr 65 (do Ełku) i wojewódzkiej Nr 671 (Jeżewo-Korycin). Miasto Knyszyn jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Obszar miasta o powierzchni około 4 km2 w większej części stanowią grunty rolne i leśne, zaś w mniejszej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej indywidualnej oraz w części usługowej (handlowej) zlokalizowanej przede wszystkim w centrum miasta liczącego około 3 tys. ludności. W obszarze zabudowy miasta występuje uzbrojenie w sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej.

Nieruchomość składa się z 2 działek – nr 401/9 i 401/11 o łącznej powierzchni 3031 m2, położona jest w końcowej części po stronie zachodnio – północnej kompleksu zwartej zabudowy miasta Knyszyn. Dojazd do nieruchomości jest ul. Władysława Jagiełły o nawierzchni asfaltowej z chodnikami i możliwością pełnego zakresu uzbrojenia komunalnego istniejącego w mieście, tj. sieć elektryczna i telefoniczna, wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Knyszyn stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. W przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy
  2. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
  3. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy
  4. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy
  5. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
  6. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego na mocy Uchwały nr XXXV/232/22 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 maja 2022 r.

  1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2: do 09 sierpnia 2022 r. Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn (p. 12).

Cena nieruchomości: 98 067 zł (słownie zł: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem).

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (parter). Ponad to informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym, na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl.

Knyszyn, 28 czerwca 2022 r.

Burmistrz Knyszyna

Jarosław Antoni Chmielewski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych