Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Janowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Janowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 67/2023

Wójta Gminy Janowiec

z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
  2. Wykaz nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem, o którym mowa w § 1 ust. 2 należy zamieścić do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec, a także na stronie internetowej urzędu.  
  2. Informację o zamieszczeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam inspektorowi ds. planowania przestrzennego i inwestycji.  

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2023

Wójta Gminy Janowiec z dnia 4 grudnia 2023 r.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

  Adres nieruchomości    Gmina Janowiec, obręb Nasiłów  
  Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości    Oznaczenie według księgi wieczystej nr LU1P/00069890/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych: Nr działki ewidencyjnej:  463/2 (poz. 19) Położenie: województwo lubelskie, powiat puławski, gmina Janowiec, obręb ewidencyjny Nasiłów Sposób korzystania: dr – drogi Własność: Gmina Janowiec, udział 1/1   Oznaczenie według rejestru ewidencji gruntów: Nr działki: 463/2, jednostka ewidencyjna Janowiec, obręb  Nasiłów Opis użytku: dr – drogi, powierzchnia działki: 0,0296 ha  
  Opis nieruchomości  Nieruchomość jest planowana do zbycia w drodze bezprzetargowej jako nieruchomość niezbędna do  poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr ewid. 464/2, stanowiącej własność osoby fizycznej.   Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta – szerokość działki wynosi ok. 3 m, długość ok. 100 m. na nieruchomości znajdują się składniki budowlane – fragmenty budynków gospodarczych, ogrodzenie, roślinność.  
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania      Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowiec zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/213/02 Rady Gminy Janowiec z dnia 9 października 2002 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec (Dz. Urz. Woj. Lubel. z dnia 30.11.2002 r. Nr 151, poz. 3476 z późn. zm.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenach rolnych oznaczonych na rysunku planu symbolem RP, a także w niedużej części w terenach zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oznaczonych na rysunku planu symbolem MR. Nieruchomość nie jest objęta planem rewitalizacji.  
  Termin zagospodarowania nieruchomości    Nie dotyczy  
  Wartość nieruchomości    12 200,00 zł
  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego    Nie dotyczy
  Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy    Nie dotyczy
  Terminy wnoszenia opłat    Nie dotyczy  
  Zasady aktualizacji opłat    Nie dotyczy  
  Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie    Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym
  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości    Nie dotyczy  

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 5 grudnia 2023 r. do dnia 25 grudnia 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy