Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

338/2023

z dnia

04.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5785
/
/
Zarządzenie nr 70/23 Wójta Gminy Wąwolnica w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wąwolnica, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 70/23 Wójta Gminy Wąwolnica w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wąwolnica, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 70/23
Wójta Gminy Wąwolnica

z dnia 25 lipca 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wąwolnica, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Z zasobu nieruchomości gminnych przeznacza się do sprzedaży nieruchomości gminne szczegółowo opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąwolnica. Informację o wywieszeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu obejmującym powiat.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Funduszy Europejskich, Nieruchomości i Gospodarki Mieniem Komunalnym.    

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marcin Łaguna

/-/

Wójt Gminy Wąwolnica

Załącznik do zarządzenia Nr 70/23

Wójta Gminy Wąwolnica

z dnia 25 lipca 2023 r.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąwolnica przeznaczonej do sprzedaży

Adres nieruchomościWojewództwo lubelskie, powiat Puławy, jednostka ewidencyjna 061410_2 Wąwolnica, obręb 0001 – Bartłomiejowice, jednostka rejestrowa G.177
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynkówDz. ewid. 941, położona w Gminie Wąwolnica, jednostka ewidencyjna 061410_2 Wąwolnica, obręb 0001 Bartłomiejowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00046166/0. W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość sklasyfikowana jest symbolem Br-R i Ps.
Powierzchnia nieruchomości0,0900 ha
Opis nieruchomościNieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży zabudowana jest budynkiem, który wykorzystywany był jako zlewnia mleka. Budynek o powierzchni zabudowy 82 m2 w złym stanie technicznym. Kształt działki: prostokątny, zbliżony do kwadratu. Uzbrojenie terenu: działka przylegająca bezpośrednio do powiatowej, zaopatrzona w wodociąg komunalny, gaz przewodowy, sieć energetyczną i telekomunikacyjną.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica uchwalonego przez Radę Gminy Wąwolnica uchwałą Nr XXXVIII/249/02 z dnia 12 września 2002 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 122 z dnia 18 października 2002 r. poz. 2646 zmienionym Uchwałą Nr X/65/15 z dnia 26 października 2015 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 12 lutego 2016 r. poz. 754, przedmiotowa nieruchomość położona jest na ternie oznaczonym w rysunku planu symbolem MR i MN.
Forma i tryb zbyciaZbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Termin zagospodarowania nieruchomościNie dotyczy
Wartość nieruchomości87.840,00 zł
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawyNie dotyczy
Terminy wnoszenia opłatNie dotyczy
Zasady aktualizacji opłatNie dotyczy
Obciążenia nieruchomościNieruchomości nie są obciążone hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.
Koszty związane ze zbyciem nieruchomościNabywca poniesie koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.
Koszty związane z przeniesieniem tytułu prawnegoNabywca poniesie koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni – od dnia 25 lipca 2023 r. do dnia 18 sierpnia 2023 r.

Wykaz znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy Wąwolnica, pod adresem https://bip.wawolnica.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego

Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Janowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Główczyce ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

WYKAZ Nr 211/2023