Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
/
Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 7 o powierzchni 31,40 m2

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 7 o powierzchni 31,40 m2

Urząd Miasta Wałcz

Plac Wolności 1

78-600 Wałcz

Tel. + 48 67 258 4471

BURMISTRZ  MIASTA  WAŁCZ

OGŁASZA   PRZETARGI  NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ  WAŁCZ

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 7 o powierzchni 31,40 m2, usytuowanego na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 3207
o powierzchni 529 m2 przy ulicy Wojska Polskiego nr 32 w Wałczu, w stosunku do właścicieli wyodrębnionych lokali w tej nieruchomości wspólnej, z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni,  wc.  

Do lokalu przynależne jest jedno pomieszczenie – piwnica o powierzchni 3,80 m2.

Wejście do każdego z pomieszczeń wchodzących w skład lokalu mieszkalnego nr 7 prowadzi bezpośrednio
z korytarza na poddaszu, stanowiącego część wspólną nieruchomości wspólnej przy ul. Wojska Polskiego
nr 32, który służy jednocześnie jako komunikacja na strych będący pomieszczeniem wchodzącym w skład części wspólnych tej nieruchomości. W lokalu istnieje problem związany z podłączeniem instalacji do pionu kanalizacji sanitarnej w budynku.

Lokal spełnia wymogi samodzielności, stosownie z art. 2 ust.3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1048).

Z własnością lokalu związany będzie udział w wysokości 6/100 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią elementy budynku i urządzenia niesłużące wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udział
w działce gruntu na której posadowiony jest budynek wielorodzinny, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ewidencyjna nr 3207 o powierzchni. 529 m2, całość opisana w księdze wieczystej Nr KO1W/00012846/3.

Pierwszy przetarg ustny odbył się 12 maja 2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości – 53.000,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100 zł).

Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 5.300,00 zł
na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38124037121111000043636633 PEKAO S.A. I O/Wałcz, lub w kasie Urzędu Miasta Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia
21 października 2022 r.

Postąpienie nie może być niższe, niż  530,00 (słownie: pięćset trzydzieści zł 00/100).

Podana cena nie zawiera podatku od towarów i usług. Do ceny lokalu osiągniętej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT, stosownie do art. 43, ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r.  poz. 685 ze zmianami).

Nieruchomość lokalowa przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego jest wolna od obciążeń.

Dla nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr geod. 3207 zabudowaną budynkiem wielolokalowym przy ul. Wojska Polskiego nr 32 w Wałczu prowadzona jest księga wieczysta Nr KO1W/00018397/2.

Dla wyodrębnionego lokalu zostanie założona odrębna księga wieczysta.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2022 r. w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności nr 1, w sali nr 109 (I piętro) o godzinie 10:00 .

UWAGA:

W przetargu mogą brać udział właściciele wyodrębnionych lokali w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geod. 3207 przy ul. Wojska Polskiego nr 32 w Wałczu, którzy złożą najpóźniej dnia 21 października 2022r. w Urzędzie Miasta Wałcz pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z oświadczeniem, że są właścicielami nieruchomości lokalowych w tej nieruchomości.

Potwierdzeniem zgodności złożonego oświadczenia będzie zapis w ewidencji gruntów i w księdze wieczystej.

Do udziału w przetargu ograniczonego będą zakwalifikowane osoby, które złożą w wyznaczonym terminie zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z oświadczeniem, oraz wniosą wadium w wyznaczonym terminie – najpóźniej dnia 21 października 2022r.

Na tej podstawie Komisja przetargowa sporządzi wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu i wywiesi go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz, na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny nabycia lokalu.

Wadium wniesione przez osobę przegrywającą przetarg zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak, niż trzy dni od zakończenia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto w terminie podanym w ogłoszeniu.

Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione.

Ważne informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu:

 • W przetargu mogą uczestniczyć właściciele wyodrębnionych lokali w nieruchomości wspólnej nr geod. 3207 przy ul. Wojska Polskiego nr 32 w Wałczu. Osoby zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w odpowiednim terminie podanym wyżej.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania podczas całego postępowania przetargowego.
 • Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega w całości zapłacie nie później, niż dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej.
 • Zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami organizator przetargu zawiadomiosobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium
w takim przypadku nie podlega zwrotowi.

 • Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.
 • Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i kartoteki budynków.
 • Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.
 • Gmina Miejska Wałcz odwoła bądź unieważni przetarg, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym Gminy, czego nie można było wcześniej przewidzieć, lub postępowanie jest obarczone wadą uniemożlwiającą zawarcie umowy notarialnej.
 • Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie, nie później jednak, niż do 3 dni od dania odpowiednio: odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie – nr tel. 67–258 44 71 wewn. 28 lub 30
  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój Nr 116 lub 115).

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zmianami). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Wałcz można uzyskać na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Zapraszamy do udziału w przetargu

Odpowiedzialna za sprawę

Cyryla Kończak- insp. ds. gospod. gr.

Urząd Miasta Wałcz

tel. 67 258 44 71 wewn. 28

email: ckonczak@umwalcz.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.