Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Końskie, dnia 15.03.2023 r.

Znak: GN.6845.10.2023.AM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej
w Końskich Nr XXIV/235/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia zasad wydzierżawienia i najmu nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie na okres do 3 lat miejsc pod 20 garaży położonych w Końskich przy ul. Koneckich Odlewników, na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 672/7, stanowiącej własność Gminy Końskie, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KI1K/00011224/2

Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi: 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto.

Termin wnoszenia opłat – do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Wadium: 200,00 złotych (słownie: dwieście złotych 00/100)

Opis nieruchomości:

Do wydzierżawienia na okres do 3 lat została przeznaczona część nieruchomości położonej w mieście Końskie przy ul. Koneckich Odlewników, obręb 0001, stanowiąca własność Gminy Końskie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 672/7, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW KI1K/00011224/2. Do wydzierżawienia przeznaczonych jest 20 miejsc pod garaże konstrukcji stalowej, każdy o powierzchni 15 m². Garaże mają być wybudowane zgodnie z decyzją Starosty Koneckiego z dnia 23.09.2016 r., Znak: Nr BP.6740.385.2016.MW o pozwoleniu na budowę budynków garaży o konstrukcji stalowej, przez osoby ustalone w przetargu jako dzierżawcy oraz na ich koszt, w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Boksy garażowe nie będą uzbrojone w energię elektryczną.

Miejsca garażowe numerowane są od 1 do 20, licząc od południowej granicy działki (załącznik nr 1)

Numer miejsca garażowegoPowierzchnia wydzierżawianaCena wywoławcza stawki czynszu bruttoWadium
1.15 m²1.000,00 zł200,00 zł
2.15 m²1.000,00 zł200,00 zł
3.15 m²1.000,00 zł200,00 zł
4.15 m²1.000,00 zł200,00 zł
5.15 m²1.000,00 zł200,00 zł
6.15 m²1.000,00 zł200,00 zł
7.15 m²1.000,00 zł200,00 zł
8.15 m²1.000,00 zł200,00 zł
9.15 m²1.000,00 zł200,00 zł
10.15 m²1.000,00 zł200,00 zł
11.15 m²1.000,00 zł200,00 zł
12.15 m²1.000,00 zł200,00 zł
13.15 m²1.000,00 zł200,00 zł
14.15 m²1.000,00 zł200,00 zł
15.15 m²1.000,00 zł200,00 zł
16.15 m²1.000,00 zł200,00 zł
17.15 m²1.000,00 zł200,00 zł
18.15 m²1.000,00 zł200,00 zł
19.15 m²1.000,00 zł200,00 zł
20.15 m²1.000,00 zł200,00 zł

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie uchwalonym Uchwałą Nr XXI/189/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30.06.2020 r. działka oznaczona nr 672/7 położona jest na terenie obsługi komunikacji.

Z uwagi na położenie miejsc garażowych blisko osiedla obejmującego ulice: Niepodległości,
Romualda Traugutta i 3 Maja, miejsca te są przeznaczone dla osób zamieszkujących budynki wielorodzinne na tym osiedlu.

Udział w przetargu mogą wziąć osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. posiadają miejsce zamieszkania w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie osiedla obejmującego ulice: Niepodległości, Romualda Traugutta i 3 Maja, na co przedstawią stosowne oświadczenie,
 2. nie posiadają innego miejsca garażowego (wymóg ten dotyczy również współmałżonków),
 3. złożyły do Urzędu Miasta i Gminy Końskie wniosek o wydzierżawienie miejsca pod garaż do dnia wywieszenia ogłoszenia o przetargu.

Jedna osoba może wylicytować tylko jedno miejsce garażowe.

Osoby, które kwalifikują się do udziału w przetargu ustnym ograniczonym, powinny do dnia 21 kwietnia 2023 r. złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania (załącznik nr 2). Lista osób zakwalifikowanych do przetargu przez Komisję Przetargową zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie powyższej nieruchomości odbędzie się dnia 17 maja 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich,

przy ul. Partyzantów 9, w sali kameralnej

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

– wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście złotych 00/100). Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie nr 40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 21 kwietnia2023 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma być wniesione w pieniądzu (PLN). Wadium tytułem „dzierżawa miejsca pod garaż, imię i nazwisko”.

zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu do dnia 21 kwietnia 2023 r. na piśmie wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania

 • okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie zostanie zwrócone wadium,
 • okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:
 1. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – konieczne jest okazanie pełnomocnictwa.
 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 2. Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet czynszu nieruchomości w przypadku wylicytowania dzierżawy nieruchomości
 • zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa dzierżawy nieruchomości na czas określony do 3 lat.
 3. Dzierżawca ponosi wszystkie zobowiązania wobec Gminy Końskie (w tym należne podatki), wydatki, opłaty związane z eksploatacją nieruchomości i korzystaniem z mediów oraz koszt ubezpieczenia obiektu.
 4. Miejsce i termin zawarcia umowy najmu zostaną podane osobie ustalonej jako dzierżawca nieruchomości telefonicznie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 5. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.
 6. Przetarg odbywa się na warunkach wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344)

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 4 (skrzydło zachodnie), tel. 41 372-32-49 wew. 204.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Końskie, na stronie infopublikator.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich i w siedzibie Starostwa Powiatowego.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy