Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Zarząd Powiatu Kołobrzeskiego ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Kołobrzeskiego

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Kołobrzeskiego ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Kołobrzeskiego

GN.6840.1.00001,2,3.2023

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 w zw. art. 11 ust. 1, art. 37 ust. 1,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.),  § 6 ust. 1    i ust. 3 oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzaniu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 2213 ), uchwały nr XLVII/277/2010 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz uchwały nr 689/2022  Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 12 grudnia 2022r. w sprawie zbycia nieruchomości

ZARZĄD POWIATU W KOŁOBRZEGU

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

stanowiących własność Powiatu Kołobrzeskiego

Informacje  dotyczące nieruchomości:

1. Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla terenu, na którym znajdują się zbywane działki brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prezydent Miasta Kołobrzeg wydała na poszczególne działki decyzje o warunkach zabudowy, w których ustaliła dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie garażu na każdej działce:

– rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa – garaże,

– funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: projektowany budynek garażu jednostanowiskowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dojściem i dojazdem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

2.  Na zewnętrznych ścianach budynków garażowych posadowionych na działkach 4/18, 4/72, 4/79, przyległych do zbywanych działek, zlokalizowane są szafki energetyczne ze złączami kablowymi i urządzeniami pomiarowymi (podliczniki) dla istniejących garaży. Urządzenia te są w zasobach właścicieli obecnych garaży.

Nabywca działek we własnym zakresie musi uzgodnić z obecnymi właścicielami garaży przeniesienie ww. szafek energetycznych lub zrealizować zabudowę z zachowaniem dostępności do  szafek energetycznych.

  3. Forma zbycia: Sprzedaż prawa własności

 Informacje  dla uczestników przetargu:           

 1. Każda z trzech par składająca się z dwóch działek stanowi odrębny przedmiot przetargu objęty odrębnym postępowaniem przetargowym. Warunkiem przystąpienia do przetargu na wybraną parę działek jest wpłacenie w pieniądzu [PLN] wymaganego wadium z podaniem numerów działek nie później niż do dnia  8 marca 2023r. na rachunek Starostwa Powiatowego  w Kołobrzegu:

BGŻ BNP Paribas S.A. O/Kołobrzeg nr 94 2030 0045 1110 0000 0185 7030

     Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek.

 • Uczestnik przetargu okazuje dowód wpłaty wadium komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego otwarciem.
 • Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu:

– aktualny dokument tożsamości,

– złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

– złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

– złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.  z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),

–  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożyć aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z rejestru przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego wraz ze stosowną do niego opłatą skarbową,

– w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazać notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego wraz ze stosowną do niego opłatą skarbową,

 • W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka  o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
 • Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy. Chyba, że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.  
 • Uczestnicy przetargu dokonują licytacji przypostąpieniu nie niższym niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. nie mniej niż kwota wymieniona  w tabeli – kolumna “Wysokość minimalnego postąpienia”.
 • Nabywcą nieruchomości zostanie uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą cenę, o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Sprzedaż ww. nieruchomości podlega  podatkowi od towarów i usług /VAT/ – na podstawie  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021r., poz. 685 ze zm.).
 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W tym celu uczestnik przetargu winien wskazać nr rachunku bankowego, na który zostanie zwrócone wadium.

10.  Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w odrębnym zawiadomieniu.                                                                                                                                                                        

11. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty zaproponowanej ceny sprzedaży jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy na ww. rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

12.  Nabywca ponosi koszty notarialne i inne opłaty związane z nabyciem.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gryfitów 4-6, pokój 24 lub pod numerem telefonu (0-94) 35 301 60 w. 244. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu i  Urzędu Miasta w Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13 oraz opublikowano na stronie internetowej www.spkolobrzeg.finn.pl  i dzienniku internetowym   www.infopublikator.pl.  

Kołobrzeg, dnia  10  lutego 2023 r.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzaniu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu można uzyskać na stronie  www. powiat.kolobrzeg.pl w zakładce „Informacje o ochronie danych osobowych w witrynie”.

Załącznik do zarządzenia Nr 006
Starosty Kołobrzeskiego
z dnia 1 lutego 2022 r.

Zgłoszenie dokumentu do publikacji w BIP

Informacja wytworzona przez: starszy inspektor Janusz Rdzanek

Zatwierdzona do publikacji przez : geodetę powiatowego Izabelę Markwart

Podstawa prawna publikacji (artykuł, ustawa, dziennik ustaw): art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2021r., poz.1899 ze zm.)

Tytuł publikacji zaczynający się od numeru sprawy nadanej w komórce : GN.6840.1.00001,2,3.2023 ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego.

Treść publikacji: j. w.

Czas publikacji: od dnia 10 lutego 2023r. do dnia 14 marca  2023r.

Wypunktowana lista załączników przygotowanych do opublikowania zgodnie z zasadami dostępności i standardami WCAG 2.1 AA, w tym edytowalne, jednobrzmiące kopie załączników niezgodnych z zasadami dostępności, a przeznaczonych do publikacji:

 1. ogłoszenie podpisane przez Zarząd  Powiatu w pliku PDF;
 2. ogłoszenie w formacie DOC;
 3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia GN.1.00001,2,3.2023;
 4. Czy dokument został poddany anonimizacji: tak/nie

Kto dokonał anonimizacji / wyłączenia jawności: nie dotyczy.

W jakim zakresie dokonano anonimizacji / wyłączenia jawności: nie dotyczy

Podstawa prawna anonimizacji: nie dotyczy

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy