Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego, położonego w Łomży przyul. Stary Rynek 6

OGŁOSZENIE

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego, położonego w Łomży przy
ul. Stary Rynek 6

WGN.6845.3.7.2022 Łomża, dnia marca 2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 562/LXII/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata w drodze przetargu, w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Stary Rynek 6

Prezydent Miasta Łomża ogłasza:

pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony

 1. Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego, położonego w Łomży przy
  ul. Stary Rynek 6, usytuowanego na parterze budynku Hali Kultury, zlokalizowanego
  na nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 10392
  o pow. 0,5403 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LM1L/00029494/8,
  stanowiącego własność Miasta Łomża:
 1. Lokal składa się z: 12 pomieszczeń, wiatrołapu oraz komunikacji wewnętrznej
 2. Łączna powierzchnia lokalu wynosi: 260,96 m²
 3. Cena wywoławcza netto miesięcznie za 1 m² powierzchni użytkowej: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100)
 4. W okresie dostosowywania lokalu do potrzeb prowadzenia działalności (nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy) czynsz najmu będzie wynosił 50 % stawki wylicytowanej w przetargu
 5. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze gastronomicznym:
 1. Opis poszczególnych pomieszczeń z rozbiciem na powierzchnię oraz spis wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. Szczegółowe warunki najmu zostały określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 1. Przedmiotowa nieruchomoś
 2. wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.
 3. Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) w dniu 9 lutego 2023 roku podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania
  w najem.
 4. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, pl. Stary Rynek 14,
  w sali nr 213 – II piętro (sala konferencyjna),
  o godz. 10:00w dniu 13 kwietnia 2023 roku.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz, w przypadku udziału osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, w przypadku udziału osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dowód osobisty oraz wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (ostatni miesiąc).
 6. Wadium w wysokości 5.219,00 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2023 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży: 71 1560 0013 2294 6771 7000 0014, pl. Stary Rynek 14, 18 – 400 Łomża (liczy się data zaksięgowania). Wpłaty wadium można również dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Łomży pokój nr 5 w godzinach od 7.30 do 15.30.W tytule przelewu należy wpisać: klubokawiarnia Hala Kultury.
 7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium (potwierdzenie z banku).
 8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny najmu nieruchomości.
 9. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
 10. O miejscu i terminie zwarcia umowy, Najemca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Najemcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Łomża może odstąpić
  od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu. Najemca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 2. Najemca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.
 3. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.lomza.pl/bip, na stronie www.lomza.pl, a także w ogólnopolskim dzienniku internetowym www.infopublikator.pl
 4. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkami przetargu w Urzędzie Miejskim w Łomży, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami pokój 208 – tel. 86 215-68-19 lub pokój 212 – tel. 86 215-68-26.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy